તુમ્કુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

તુમ્કુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 02 જૂન 2023 60,240
બેંગ્લોર 02 જૂન 2023 60,200
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જૂન 2023 60,200
ચામરાજનગર 02 જૂન 2023 60,200
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જૂન 2023 60,200
ચિકમગલુર 02 જૂન 2023 60,200
ચિત્રદુર્ગ 02 જૂન 2023 60,200
હસન 02 જૂન 2023 60,200
કોલર 02 જૂન 2023 60,200
કૃષ્ણગિરિ 02 જૂન 2023 60,320
માંડ્યા 02 જૂન 2023 60,200
મૈસુર 02 જૂન 2023 60,200
રામનગર 02 જૂન 2023 60,200
તુમ્કુર 02 જૂન 2023 60,200
તુમ્કુર : સોનાનો ભાવ

તુમ્કુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અનંતપુર 02 જૂન 2023 72,880
બેંગ્લોર 02 જૂન 2023 72,820
બેંગ્લોર રૂરલ 02 જૂન 2023 72,820
ચામરાજનગર 02 જૂન 2023 72,820
ચિકકાબલ્લાપુરા 02 જૂન 2023 72,820
ચિકમગલુર 02 જૂન 2023 72,820
ચિત્રદુર્ગ 02 જૂન 2023 72,820
હસન 02 જૂન 2023 72,820
કોલર 02 જૂન 2023 72,820
કૃષ્ણગિરિ 02 જૂન 2023 72,980
માંડ્યા 02 જૂન 2023 72,820
મૈસુર 02 જૂન 2023 72,820
રામનગર 02 જૂન 2023 72,820
તુમ્કુર 02 જૂન 2023 72,820
તુમ્કુર : ચાંદીના ભાવ