ઉધમસિંહ નાગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉધમસિંહ નાગર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
અમરોહા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બાગેશ્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
બરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બિજનોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
બડાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ચમોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
ચંપાવાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
કાશી રામ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
મુરાદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
નૈનીતાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
પૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
પીલીભીત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
પિથોરાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
રામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
રુદ્રપ્રયાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
સંભલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
શાહજહાંપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,180
ઉધમસિંહ નાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,190
ઉધમસિંહ નાગર : સોનાનો ભાવ

ઉધમસિંહ નાગર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અલમોરા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
અમરોહા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બાગેશ્વર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
બરેલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બિજનોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
બડાઉન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ચમોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
ચંપાવાટ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
કાશી રામ નગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
મુરાદાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
નૈનીતાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
પૌરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
પીલીભીત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
પિથોરાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
રામપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
રુદ્રપ્રયાગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
સંભલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
શાહજહાંપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,810
ઉધમસિંહ નાગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,830
ઉધમસિંહ નાગર : ચાંદીના ભાવ