ઉધમપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉધમપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 51,700
અનંતનાગ 02 જુલાઈ 2022 51,790
બડગામ 02 જુલાઈ 2022 51,790
બારામુલ્લા 02 જુલાઈ 2022 51,790
ચંબા 02 જુલાઈ 2022 51,750
ડોડા 02 જુલાઈ 2022 51,790
ગેન્ડરબલ 02 જુલાઈ 2022 51,790
ગુરદાસપુર 02 જુલાઈ 2022 51,700
જમ્મુ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કાંગરા 02 જુલાઈ 2022 51,750
કઠુઆ 02 જુલાઈ 2022 51,790
કિશ્ત્વર 02 જુલાઈ 2022 51,790
કુલગામ 02 જુલાઈ 2022 51,790
પઠાણકોટ 02 જુલાઈ 2022 51,700
પૂંછ 02 જુલાઈ 2022 51,790
પુલવામા 02 જુલાઈ 2022 51,790
રાજૌરી 02 જુલાઈ 2022 51,790
રામબન 02 જુલાઈ 2022 51,790
રિયાસી 02 જુલાઈ 2022 51,790
સામ્બા 02 જુલાઈ 2022 51,790
શોપિયન 02 જુલાઈ 2022 51,790
શ્રીનગર 02 જુલાઈ 2022 51,790
ઉધમપુર 02 જુલાઈ 2022 51,790
ઉધમપુર : સોનાનો ભાવ

ઉધમપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 02 જુલાઈ 2022 59,700
અનંતનાગ 02 જુલાઈ 2022 59,800
બડગામ 02 જુલાઈ 2022 59,800
બારામુલ્લા 02 જુલાઈ 2022 59,800
ચંબા 02 જુલાઈ 2022 59,760
ડોડા 02 જુલાઈ 2022 59,800
ગેન્ડરબલ 02 જુલાઈ 2022 59,800
ગુરદાસપુર 02 જુલાઈ 2022 59,700
જમ્મુ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કાંગરા 02 જુલાઈ 2022 59,760
કઠુઆ 02 જુલાઈ 2022 59,800
કિશ્ત્વર 02 જુલાઈ 2022 59,800
કુલગામ 02 જુલાઈ 2022 59,800
પઠાણકોટ 02 જુલાઈ 2022 59,700
પૂંછ 02 જુલાઈ 2022 59,800
પુલવામા 02 જુલાઈ 2022 59,800
રાજૌરી 02 જુલાઈ 2022 59,800
રામબન 02 જુલાઈ 2022 59,800
રિયાસી 02 જુલાઈ 2022 59,800
સામ્બા 02 જુલાઈ 2022 59,800
શોપિયન 02 જુલાઈ 2022 59,800
શ્રીનગર 02 જુલાઈ 2022 59,800
ઉધમપુર 02 જુલાઈ 2022 59,800
ઉધમપુર : ચાંદીના ભાવ