ઉધમપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉધમપુર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 17 એપ્રિલ 2024 72,990
અનંતનાગ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
બડગામ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
બારામુલ્લા 17 એપ્રિલ 2024 73,120
ચંબા 17 એપ્રિલ 2024 73,070
ડોડા 17 એપ્રિલ 2024 73,120
ગેન્ડરબલ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
ગુરદાસપુર 17 એપ્રિલ 2024 72,990
જમ્મુ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
કાંગરા 17 એપ્રિલ 2024 73,070
કઠુઆ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
કિશ્ત્વર 17 એપ્રિલ 2024 73,120
કુલગામ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
પઠાણકોટ 17 એપ્રિલ 2024 72,990
પૂંછ 17 એપ્રિલ 2024 73,120
પુલવામા 17 એપ્રિલ 2024 73,120
રાજૌરી 17 એપ્રિલ 2024 73,120
રામબન 17 એપ્રિલ 2024 73,120
રિયાસી 17 એપ્રિલ 2024 73,120
સામ્બા 17 એપ્રિલ 2024 73,120
શોપિયન 17 એપ્રિલ 2024 73,120
શ્રીનગર 17 એપ્રિલ 2024 73,120
ઉધમપુર 17 એપ્રિલ 2024 73,120
ઉધમપુર : સોનાનો ભાવ

ઉધમપુર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમૃતસર 17 એપ્રિલ 2024 83,690
અનંતનાગ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
બડગામ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
બારામુલ્લા 17 એપ્રિલ 2024 83,840
ચંબા 17 એપ્રિલ 2024 83,780
ડોડા 17 એપ્રિલ 2024 83,840
ગેન્ડરબલ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
ગુરદાસપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,690
જમ્મુ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
કાંગરા 17 એપ્રિલ 2024 83,780
કઠુઆ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
કિશ્ત્વર 17 એપ્રિલ 2024 83,840
કુલગામ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
પઠાણકોટ 17 એપ્રિલ 2024 83,690
પૂંછ 17 એપ્રિલ 2024 83,840
પુલવામા 17 એપ્રિલ 2024 83,840
રાજૌરી 17 એપ્રિલ 2024 83,840
રામબન 17 એપ્રિલ 2024 83,840
રિયાસી 17 એપ્રિલ 2024 83,840
સામ્બા 17 એપ્રિલ 2024 83,840
શોપિયન 17 એપ્રિલ 2024 83,840
શ્રીનગર 17 એપ્રિલ 2024 83,840
ઉધમપુર 17 એપ્રિલ 2024 83,840
ઉધમપુર : ચાંદીના ભાવ