ઉજ્જૈન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉજ્જૈન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 22 મે 2024 74,290
બાંસવારા 22 મે 2024 74,200
બરવાની 22 મે 2024 74,290
દેવાસ 22 મે 2024 74,290
ધર 22 મે 2024 74,290
ઇન્દોર 22 મે 2024 74,290
ઝાબુઆ 22 મે 2024 74,290
ખારગોન 22 મે 2024 74,290
મંદસૌર 22 મે 2024 74,290
પ્રતાપગgarh 22 મે 2024 74,200
રાજગgarh 22 મે 2024 74,290
રતલામ 22 મે 2024 74,290
સિહોર 22 મે 2024 74,290
શાજાપુર 22 મે 2024 74,290
ઉજ્જૈન 22 મે 2024 74,290
ઉજ્જૈન : સોનાનો ભાવ

ઉજ્જૈન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 22 મે 2024 94,830
બાંસવારા 22 મે 2024 94,720
બરવાની 22 મે 2024 94,830
દેવાસ 22 મે 2024 94,830
ધર 22 મે 2024 94,830
ઇન્દોર 22 મે 2024 94,830
ઝાબુઆ 22 મે 2024 94,830
ખારગોન 22 મે 2024 94,830
મંદસૌર 22 મે 2024 94,830
પ્રતાપગgarh 22 મે 2024 94,720
રાજગgarh 22 મે 2024 94,830
રતલામ 22 મે 2024 94,830
સિહોર 22 મે 2024 94,830
શાજાપુર 22 મે 2024 94,830
ઉજ્જૈન 22 મે 2024 94,830
ઉજ્જૈન : ચાંદીના ભાવ