ઉજ્જૈન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉજ્જૈન : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
દેવાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઇન્દોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
પ્રતાપગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
રાજગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
રતલામ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
સિહોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
શાજાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,220
ઉજ્જૈન : સોનાનો ભાવ

ઉજ્જૈન : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અગર માલવા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
બાંસવારા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
બરવાની 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
દેવાસ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ધર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઇન્દોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઝાબુઆ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ખારગોન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
મંદસૌર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
પ્રતાપગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,790
રાજગgarh 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
રતલામ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
સિહોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
શાજાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉજ્જૈન 02 ઓક્ટોબર 2022 56,860
ઉજ્જૈન : ચાંદીના ભાવ