ઉખરૂલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉખરૂલ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
કચર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
ચાંદેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
ચુરાચંદપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
દિમા હાસો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
દિમાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
જિરીબમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
કકચિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
કાંગપોકપી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
કરબી એંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
કિફેરે 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
કોહિમા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
મોકોકચંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
નાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
પેરેન 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
ફેક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
ફેરઝાળ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
સેનાપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
ટેમેંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
ટેન્ગ્નોપલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
થોબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
તુએનસંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
ઉખરૂલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,380
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,270
વોખા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
ઝુનહેબોટો 02 ઓક્ટોબર 2022 50,390
ઉખરૂલ : સોનાનો ભાવ

ઉખરૂલ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિષ્ણુપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
કચર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
ચાંદેલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
ચુરાચંદપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
દિમા હાસો 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
દિમાપુર 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
જિરીબમ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
કકચિંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
કાંગપોકપી 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
કરબી એંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
કિફેરે 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
કોહિમા 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
મોકોકચંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
નાઈ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
પેરેન 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
ફેક 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
ફેરઝાળ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
સેનાપતિ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
ટેમેંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
ટેન્ગ્નોપલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
થોબલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
તુએનસંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
ઉખરૂલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,040
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,920
વોખા 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
ઝુનહેબોટો 02 ઓક્ટોબર 2022 57,050
ઉખરૂલ : ચાંદીના ભાવ