અપર દિબાંગ વેલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

અપર દિબાંગ વેલી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
પૂર્વ સિયાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
લોહિત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
લોઅર દિબાંગ વેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
અપર દિબાંગ વેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
વેસ્ટ સિયાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 50,060
અપર દિબાંગ વેલી : સોનાનો ભાવ

અપર દિબાંગ વેલી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચાંગલાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
પૂર્વ સિયાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
લોહિત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
લોઅર દિબાંગ વેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
અપર દિબાંગ વેલી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
વેસ્ટ સિયાંગ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,610
અપર દિબાંગ વેલી : ચાંદીના ભાવ