ઉત્તરકાશી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉત્તરકાશી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિજનોર 22 જૂન 2024 71,640
ચમોલી 22 જૂન 2024 71,660
ચંદીગ. 22 જૂન 2024 71,620
દહેરાદૂન 22 જૂન 2024 71,660
હરિદ્વાર 22 જૂન 2024 71,660
કિન્નૌર 22 જૂન 2024 71,690
મુઝફ્ફરનગર 22 જૂન 2024 71,640
પંચકુલા 22 જૂન 2024 71,600
પૌરી 22 જૂન 2024 71,660
રુદ્રપ્રયાગ 22 જૂન 2024 71,660
સહારનપુર 22 જૂન 2024 71,640
સાસ નગર 22 જૂન 2024 71,620
સિમલા 22 જૂન 2024 71,690
સિરમૌર 22 જૂન 2024 71,690
સોલન 22 જૂન 2024 71,690
તેહરી ગarhવાલ 22 જૂન 2024 71,660
ઉત્તરકાશી 22 જૂન 2024 71,660
યમુનાનગર 22 જૂન 2024 71,600
ઉત્તરકાશી : સોનાનો ભાવ

ઉત્તરકાશી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિજનોર 22 જૂન 2024 89,410
ચમોલી 22 જૂન 2024 89,440
ચંદીગ. 22 જૂન 2024 89,390
દહેરાદૂન 22 જૂન 2024 89,440
હરિદ્વાર 22 જૂન 2024 89,440
કિન્નૌર 22 જૂન 2024 89,490
મુઝફ્ફરનગર 22 જૂન 2024 89,410
પંચકુલા 22 જૂન 2024 89,370
પૌરી 22 જૂન 2024 89,440
રુદ્રપ્રયાગ 22 જૂન 2024 89,440
સહારનપુર 22 જૂન 2024 89,410
સાસ નગર 22 જૂન 2024 89,390
સિમલા 22 જૂન 2024 89,490
સિરમૌર 22 જૂન 2024 89,490
સોલન 22 જૂન 2024 89,490
તેહરી ગarhવાલ 22 જૂન 2024 89,440
ઉત્તરકાશી 22 જૂન 2024 89,440
યમુનાનગર 22 જૂન 2024 89,370
ઉત્તરકાશી : ચાંદીના ભાવ