ઉત્તરકાશી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

ઉત્તરકાશી : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 51,710
ચમોલી 02 જુલાઈ 2022 51,730
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 51,700
દહેરાદૂન 02 જુલાઈ 2022 51,730
હરિદ્વાર 02 જુલાઈ 2022 51,730
કિન્નૌર 02 જુલાઈ 2022 51,750
મુઝફ્ફરનગર 02 જુલાઈ 2022 51,710
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 51,690
પૌરી 02 જુલાઈ 2022 51,730
રુદ્રપ્રયાગ 02 જુલાઈ 2022 51,730
સહારનપુર 02 જુલાઈ 2022 51,710
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 51,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 51,750
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 51,750
સોલન 02 જુલાઈ 2022 51,750
તેહરી ગarhવાલ 02 જુલાઈ 2022 51,730
ઉત્તરકાશી 02 જુલાઈ 2022 51,730
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 51,690
ઉત્તરકાશી : સોનાનો ભાવ

ઉત્તરકાશી : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિજનોર 02 જુલાઈ 2022 59,710
ચમોલી 02 જુલાઈ 2022 59,730
ચંદીગ. 02 જુલાઈ 2022 59,700
દહેરાદૂન 02 જુલાઈ 2022 59,730
હરિદ્વાર 02 જુલાઈ 2022 59,730
કિન્નૌર 02 જુલાઈ 2022 59,760
મુઝફ્ફરનગર 02 જુલાઈ 2022 59,710
પંચકુલા 02 જુલાઈ 2022 59,680
પૌરી 02 જુલાઈ 2022 59,730
રુદ્રપ્રયાગ 02 જુલાઈ 2022 59,730
સહારનપુર 02 જુલાઈ 2022 59,710
સાસ નગર 02 જુલાઈ 2022 59,700
સિમલા 02 જુલાઈ 2022 59,760
સિરમૌર 02 જુલાઈ 2022 59,760
સોલન 02 જુલાઈ 2022 59,760
તેહરી ગarhવાલ 02 જુલાઈ 2022 59,730
ઉત્તરકાશી 02 જુલાઈ 2022 59,730
યમુનાનગર 02 જુલાઈ 2022 59,680
ઉત્તરકાશી : ચાંદીના ભાવ