વડોદરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વડોદરા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
અલીરાજપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
આનંદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
ભરૂચ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
ભાવનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
બોટાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
છોટા ઉદેપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
દાહોદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
ગાંધી નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
ઝાબુઆ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,970
ખેડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
મહીસાગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
નંદુરબાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,920
નર્મદા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
નવસારી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
પંચ મહેલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
સુરત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
તાપી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
વડોદરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 49,980
વડોદરા : સોનાનો ભાવ

વડોદરા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અમદાવાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
અલીરાજપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
આનંદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
ભરૂચ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
ભાવનગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
બોટાદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
છોટા ઉદેપુર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
દાહોદ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
ગાંધી નગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
ઝાબુઆ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,500
ખેડા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
મહીસાગર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
નંદુરબાર 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,440
નર્મદા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
નવસારી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
પંચ મહેલ 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
સુરત 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
તાપી 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
વડોદરા 29 સપ્ટેમ્બર 2022 56,520
વડોદરા : ચાંદીના ભાવ