વલસાડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વલસાડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 07 જુલાઈ 2022 52,570
ભાવનગર 07 જુલાઈ 2022 52,570
દમણ 07 જુલાઈ 2022 52,590
નર્મદા 07 જુલાઈ 2022 52,570
નાસિક 07 જુલાઈ 2022 52,500
નવસારી 07 જુલાઈ 2022 52,570
પાલઘર 07 જુલાઈ 2022 52,500
સિલવાસા 07 જુલાઈ 2022 52,590
સુરત 07 જુલાઈ 2022 52,570
તાપી 07 જુલાઈ 2022 52,570
થાણે 07 જુલાઈ 2022 52,500
ડાંગ્સ 07 જુલાઈ 2022 52,570
વલસાડ 07 જુલાઈ 2022 52,570
વલસાડ : સોનાનો ભાવ

વલસાડ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 07 જુલાઈ 2022 58,270
ભાવનગર 07 જુલાઈ 2022 58,270
દમણ 07 જુલાઈ 2022 58,290
નર્મદા 07 જુલાઈ 2022 58,270
નાસિક 07 જુલાઈ 2022 58,200
નવસારી 07 જુલાઈ 2022 58,270
પાલઘર 07 જુલાઈ 2022 58,200
સિલવાસા 07 જુલાઈ 2022 58,290
સુરત 07 જુલાઈ 2022 58,270
તાપી 07 જુલાઈ 2022 58,270
થાણે 07 જુલાઈ 2022 58,200
ડાંગ્સ 07 જુલાઈ 2022 58,270
વલસાડ 07 જુલાઈ 2022 58,270
વલસાડ : ચાંદીના ભાવ