વલસાડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વલસાડ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 જૂન 2023 60,240
ભાવનગર 02 જૂન 2023 60,240
દમણ 02 જૂન 2023 60,260
નર્મદા 02 જૂન 2023 60,240
નાસિક 02 જૂન 2023 60,160
નવસારી 02 જૂન 2023 60,240
પાલઘર 02 જૂન 2023 60,160
સિલવાસા 02 જૂન 2023 60,260
સુરત 02 જૂન 2023 60,240
તાપી 02 જૂન 2023 60,240
થાણે 02 જૂન 2023 60,160
ડાંગ્સ 02 જૂન 2023 60,240
વલસાડ 02 જૂન 2023 60,240
વલસાડ : સોનાનો ભાવ

વલસાડ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભરૂચ 02 જૂન 2023 72,920
ભાવનગર 02 જૂન 2023 72,920
દમણ 02 જૂન 2023 72,940
નર્મદા 02 જૂન 2023 72,920
નાસિક 02 જૂન 2023 72,820
નવસારી 02 જૂન 2023 72,920
પાલઘર 02 જૂન 2023 72,820
સિલવાસા 02 જૂન 2023 72,940
સુરત 02 જૂન 2023 72,920
તાપી 02 જૂન 2023 72,920
થાણે 02 જૂન 2023 72,820
ડાંગ્સ 02 જૂન 2023 72,920
વલસાડ 02 જૂન 2023 72,920
વલસાડ : ચાંદીના ભાવ