વેલોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વેલોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 51,850
ચિત્તૂર 02 જુલાઈ 2022 51,780
કુડલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 51,850
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
કોલર 02 જુલાઈ 2022 51,740
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 51,850
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 51,880
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 51,850
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 51,850
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 51,850
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 51,850
વેલોર : સોનાનો ભાવ

વેલોર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 02 જુલાઈ 2022 59,870
ચિત્તૂર 02 જુલાઈ 2022 59,790
કુડલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
ધર્મપુરી 02 જુલાઈ 2022 59,870
કાંચીપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
કોલર 02 જુલાઈ 2022 59,740
કૃષ્ણગિરિ 02 જુલાઈ 2022 59,870
પોંડિચેરી 02 જુલાઈ 2022 59,900
તિરુવલ્લુર 02 જુલાઈ 2022 59,870
તિરુવન્નામla 02 જુલાઈ 2022 59,870
વેલોર 02 જુલાઈ 2022 59,870
વિલુપુરમ 02 જુલાઈ 2022 59,870
વેલોર : ચાંદીના ભાવ