વેલોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વેલોર : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 24 મે 2024 71,930
ચિત્તૂર 24 મે 2024 71,830
કુડલોર 24 મે 2024 71,930
ધર્મપુરી 24 મે 2024 71,930
કાંચીપુરમ 24 મે 2024 71,930
કોલર 24 મે 2024 71,770
કૃષ્ણગિરિ 24 મે 2024 71,930
પોંડિચેરી 24 મે 2024 71,970
તિરુવલ્લુર 24 મે 2024 71,930
તિરુવન્નામla 24 મે 2024 71,930
વેલોર 24 મે 2024 71,930
વિલુપુરમ 24 મે 2024 71,930
વેલોર : સોનાનો ભાવ

વેલોર : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ચેન્નાઈ 24 મે 2024 90,610
ચિત્તૂર 24 મે 2024 90,490
કુડલોર 24 મે 2024 90,610
ધર્મપુરી 24 મે 2024 90,610
કાંચીપુરમ 24 મે 2024 90,610
કોલર 24 મે 2024 90,420
કૃષ્ણગિરિ 24 મે 2024 90,610
પોંડિચેરી 24 મે 2024 90,670
તિરુવલ્લુર 24 મે 2024 90,610
તિરુવન્નામla 24 મે 2024 90,610
વેલોર 24 મે 2024 90,610
વિલુપુરમ 24 મે 2024 90,610
વેલોર : ચાંદીના ભાવ