વિકરાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વિકરાબાદ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
ગુલબર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
હૈદરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
મહેબુબનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નાગરકૃણૂલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નલગોંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રાયચુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
રંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિકરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વાનાપાર્થી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યાદગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,200
વિકરાબાદ : સોનાનો ભાવ

વિકરાબાદ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
ગુલબર્ગ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
હૈદરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
જનગાંવ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કામરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડક 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મેડચલ મલકજગિરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
મહેબુબનગર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નાગરકૃણૂલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નલગોંડા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
નિઝમાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રાયચુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
રાજન્ના સિસિલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
રંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સંગરેડ્ડી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
સિદ્દીપેત 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિકરાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વાનાપાર્થી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યાદગીર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,840
વિકરાબાદ : ચાંદીના ભાવ