વિલુપુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વિલુપુરમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ચિત્તૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
કુડલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
ધર્મપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કાંચીપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
કરૈકલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,340
કૃષ્ણગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નાગપટ્ટિનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પેરામબલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
પોંડિચેરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,340
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
થંજાવુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુવરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
તિરુવન્નામla 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વેલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વિલુપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,310
વિલુપુરમ : સોનાનો ભાવ

વિલુપુરમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અરિયાલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ચિત્તૂર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
કુડલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
ધર્મપુરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કાંચીપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
કરૈકલ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,000
કૃષ્ણગિરિ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નાગપટ્ટિનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
નમક્કલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પેરામબલુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
પોંડિચેરી 02 ઓક્ટોબર 2022 57,000
સાલેમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
થંજાવુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુવરુર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુચિચિરપલ્લી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
તિરુવન્નામla 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વેલોર 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વિલુપુરમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,960
વિલુપુરમ : ચાંદીના ભાવ