વિશાખાપટ્ટનમ્ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વિશાખાપટ્ટનમ્ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 51,780
કોરાપૂટ 02 જુલાઈ 2022 51,710
મલકંગીરી 02 જુલાઈ 2022 51,710
શ્રીકાકુલમ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 જુલાઈ 2022 51,780
વિજિયનગરમ 02 જુલાઈ 2022 51,780
યાનમ 02 જુલાઈ 2022 51,880
વિશાખાપટ્ટનમ્ : સોનાનો ભાવ

વિશાખાપટ્ટનમ્ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 02 જુલાઈ 2022 59,790
કોરાપૂટ 02 જુલાઈ 2022 59,710
મલકંગીરી 02 જુલાઈ 2022 59,710
શ્રીકાકુલમ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 જુલાઈ 2022 59,790
વિજિયનગરમ 02 જુલાઈ 2022 59,790
યાનમ 02 જુલાઈ 2022 59,900
વિશાખાપટ્ટનમ્ : ચાંદીના ભાવ