વારંગલ ગ્રામીણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વારંગલ ગ્રામીણ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 07 જુલાઈ 2022 52,590
બીજપુર 07 જુલાઈ 2022 52,480
હૈદરાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,590
જગિતીય 07 જુલાઈ 2022 52,590
જનગાંવ 07 જુલાઈ 2022 52,590
જયશંકર ભૂપાલપા 07 જુલાઈ 2022 52,590
કામરેડ્ડી 07 જુલાઈ 2022 52,590
કરીમ નગર 07 જુલાઈ 2022 52,590
ખમ્મમ્ 07 જુલાઈ 2022 52,590
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 07 જુલાઈ 2022 52,590
મહાબુબાબાદ 07 જુલાઈ 2022 52,590
માન્ચેરીયલ 07 જુલાઈ 2022 52,590
મેડક 07 જુલાઈ 2022 52,590
મેડચલ મલકજગિરી 07 જુલાઈ 2022 52,590
નલગોંડા 07 જુલાઈ 2022 52,590
પેડદાપલ્લી 07 જુલાઈ 2022 52,590
રાજન્ના સિસિલા 07 જુલાઈ 2022 52,590
સિદ્દીપેત 07 જુલાઈ 2022 52,590
સૂર્યપેટ 07 જુલાઈ 2022 52,590
વારંગલ 07 જુલાઈ 2022 52,590
વારંગલ ગ્રામીણ 07 જુલાઈ 2022 52,590
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 07 જુલાઈ 2022 52,590
વારંગલ ગ્રામીણ : સોનાનો ભાવ

વારંગલ ગ્રામીણ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
ભદ્રદ્રિ કોથગુદેમ્ 07 જુલાઈ 2022 58,290
બીજપુર 07 જુલાઈ 2022 58,180
હૈદરાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,290
જગિતીય 07 જુલાઈ 2022 58,290
જનગાંવ 07 જુલાઈ 2022 58,290
જયશંકર ભૂપાલપા 07 જુલાઈ 2022 58,290
કામરેડ્ડી 07 જુલાઈ 2022 58,290
કરીમ નગર 07 જુલાઈ 2022 58,290
ખમ્મમ્ 07 જુલાઈ 2022 58,290
કોમરામ ભીમ આસિફાબા 07 જુલાઈ 2022 58,290
મહાબુબાબાદ 07 જુલાઈ 2022 58,290
માન્ચેરીયલ 07 જુલાઈ 2022 58,290
મેડક 07 જુલાઈ 2022 58,290
મેડચલ મલકજગિરી 07 જુલાઈ 2022 58,290
નલગોંડા 07 જુલાઈ 2022 58,290
પેડદાપલ્લી 07 જુલાઈ 2022 58,290
રાજન્ના સિસિલા 07 જુલાઈ 2022 58,290
સિદ્દીપેત 07 જુલાઈ 2022 58,290
સૂર્યપેટ 07 જુલાઈ 2022 58,290
વારંગલ 07 જુલાઈ 2022 58,290
વારંગલ ગ્રામીણ 07 જુલાઈ 2022 58,290
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 07 જુલાઈ 2022 58,290
વારંગલ ગ્રામીણ : ચાંદીના ભાવ