વશીમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વશીમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
નાંદેડ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
પરભણી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
વશીમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,160
વશીમ : સોનાનો ભાવ

વશીમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
અદિલાબાદ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
અકોલા 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
અમરાવતી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
બુલધના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
હિંગોલી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
જલના 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
નાંદેડ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
પરભણી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
વશીમ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
યાવતમાલ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,800
વશીમ : ચાંદીના ભાવ