પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 03 જુલાઈ 2022 51,810
બાર્પેટા 03 જુલાઈ 2022 51,810
બોન્ગાગાંવ 03 જુલાઈ 2022 51,810
ચિરંગ 03 જુલાઈ 2022 51,810
દારંગ 03 જુલાઈ 2022 51,810
ધુબૂરી 03 જુલાઈ 2022 51,810
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
ગોલપરા 03 જુલાઈ 2022 51,810
જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
કામરૂપ 03 જુલાઈ 2022 51,810
કામરૂપ મેટ્રો 03 જુલાઈ 2022 51,810
કરીમગંજ 03 જુલાઈ 2022 51,810
કોકરાઝાર 03 જુલાઈ 2022 51,810
મોરીગાંવ 03 જુલાઈ 2022 51,810
નલબારી 03 જુલાઈ 2022 51,810
રી ભોઇ 03 જુલાઈ 2022 51,900
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
ઉદલગુરી 03 જુલાઈ 2022 51,810
ઉનાકોટી 03 જુલાઈ 2022 51,940
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 51,900
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : સોનાનો ભાવ

પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બકસા 03 જુલાઈ 2022 59,820
બાર્પેટા 03 જુલાઈ 2022 59,820
બોન્ગાગાંવ 03 જુલાઈ 2022 59,820
ચિરંગ 03 જુલાઈ 2022 59,820
દારંગ 03 જુલાઈ 2022 59,820
ધુબૂરી 03 જુલાઈ 2022 59,820
પૂર્વ ગારો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
પૂર્વ જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
પૂર્વ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
ગોલપરા 03 જુલાઈ 2022 59,820
જૈંટીયા હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
કામરૂપ 03 જુલાઈ 2022 59,820
કામરૂપ મેટ્રો 03 જુલાઈ 2022 59,820
કરીમગંજ 03 જુલાઈ 2022 59,820
કોકરાઝાર 03 જુલાઈ 2022 59,820
મોરીગાંવ 03 જુલાઈ 2022 59,820
નલબારી 03 જુલાઈ 2022 59,820
રી ભોઇ 03 જુલાઈ 2022 59,930
દક્ષિણ ગેરો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
દક્ષિણ પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
ઉદલગુરી 03 જુલાઈ 2022 59,820
ઉનાકોટી 03 જુલાઈ 2022 59,970
પશ્ચિમ ગેરો હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ 03 જુલાઈ 2022 59,930
પશ્ચિમ ખાસી હિલ્સ : ચાંદીના ભાવ