વોખા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

વોખા : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિસ્નાથ 04 કુચ 2024 63,820
ચરૈડો 04 કુચ 2024 63,820
ધેમાજી 04 કુચ 2024 63,820
દિમા હાસો 04 કુચ 2024 63,820
દિમાપુર 04 કુચ 2024 63,970
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 04 કુચ 2024 63,950
ગોલાઘાટ 04 કુચ 2024 63,820
હોજાઈ 04 કુચ 2024 63,820
જોરહટ 04 કુચ 2024 63,820
કાંગપોકપી 04 કુચ 2024 63,950
કરબી એંગલોંગ 04 કુચ 2024 63,820
કિફેરે 04 કુચ 2024 63,970
કોહિમા 04 કુચ 2024 63,970
લખીમપુર 04 કુચ 2024 63,820
ઝંખના 04 કુચ 2024 63,870
લોંગલેંગ 04 કુચ 2024 63,970
માજુલી 04 કુચ 2024 63,820
મોકોકચંગ 04 કુચ 2024 63,970
સોમ 04 કુચ 2024 63,970
નાગાંવ 04 કુચ 2024 63,820
નાઈ 04 કુચ 2024 63,950
પાપુમ્પેર 04 કુચ 2024 63,870
પેરેન 04 કુચ 2024 63,970
ફેક 04 કુચ 2024 63,970
સેનાપતિ 04 કુચ 2024 63,950
સિબસાગર 04 કુચ 2024 63,820
સોનીતપુર 04 કુચ 2024 63,820
ટેમેંગલોંગ 04 કુચ 2024 63,950
તુએનસંગ 04 કુચ 2024 63,970
ઉખરૂલ 04 કુચ 2024 63,950
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 04 કુચ 2024 63,950
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 04 કુચ 2024 63,820
વોખા 04 કુચ 2024 63,970
ઝુનહેબોટો 04 કુચ 2024 63,970
વોખા : સોનાનો ભાવ

વોખા : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિસ્નાથ 04 કુચ 2024 72,360
ચરૈડો 04 કુચ 2024 72,360
ધેમાજી 04 કુચ 2024 72,360
દિમા હાસો 04 કુચ 2024 72,360
દિમાપુર 04 કુચ 2024 72,530
પૂર્વ ઇમ્ફાલ 04 કુચ 2024 72,510
ગોલાઘાટ 04 કુચ 2024 72,360
હોજાઈ 04 કુચ 2024 72,360
જોરહટ 04 કુચ 2024 72,360
કાંગપોકપી 04 કુચ 2024 72,510
કરબી એંગલોંગ 04 કુચ 2024 72,360
કિફેરે 04 કુચ 2024 72,530
કોહિમા 04 કુચ 2024 72,530
લખીમપુર 04 કુચ 2024 72,360
ઝંખના 04 કુચ 2024 72,410
લોંગલેંગ 04 કુચ 2024 72,530
માજુલી 04 કુચ 2024 72,360
મોકોકચંગ 04 કુચ 2024 72,530
સોમ 04 કુચ 2024 72,530
નાગાંવ 04 કુચ 2024 72,360
નાઈ 04 કુચ 2024 72,510
પાપુમ્પેર 04 કુચ 2024 72,410
પેરેન 04 કુચ 2024 72,530
ફેક 04 કુચ 2024 72,530
સેનાપતિ 04 કુચ 2024 72,510
સિબસાગર 04 કુચ 2024 72,360
સોનીતપુર 04 કુચ 2024 72,360
ટેમેંગલોંગ 04 કુચ 2024 72,510
તુએનસંગ 04 કુચ 2024 72,530
ઉખરૂલ 04 કુચ 2024 72,510
વેસ્ટ ઇમ્ફાલ 04 કુચ 2024 72,510
પશ્ચિમ કરબી એંગલોંગ 04 કુચ 2024 72,360
વોખા 04 કુચ 2024 72,530
ઝુનહેબોટો 04 કુચ 2024 72,530
વોખા : ચાંદીના ભાવ