યદાદ્રી ભુવનગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 03 જુલાઈ 2022 51,740
હૈદરાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,780
જગિતીય 03 જુલાઈ 2022 51,780
જનગાંવ 03 જુલાઈ 2022 51,780
કામરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 51,780
કરીમ નગર 03 જુલાઈ 2022 51,780
ખમ્મમ્ 03 જુલાઈ 2022 51,780
મહાબુબાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,780
માન્ચેરીયલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
મેડક 03 જુલાઈ 2022 51,780
મેડચલ મલકજગિરી 03 જુલાઈ 2022 51,780
મહેબુબનગર 03 જુલાઈ 2022 51,780
નાગરકૃણૂલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
નલગોંડા 03 જુલાઈ 2022 51,780
નિઝમાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,780
પેડદાપલ્લી 03 જુલાઈ 2022 51,780
રાજન્ના સિસિલા 03 જુલાઈ 2022 51,780
રંગરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 51,780
સંગરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 51,780
સિદ્દીપેત 03 જુલાઈ 2022 51,780
સૂર્યપેટ 03 જુલાઈ 2022 51,780
વિકરાબાદ 03 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ 03 જુલાઈ 2022 51,780
વારંગલ ગ્રામીણ 03 જુલાઈ 2022 51,780
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 03 જુલાઈ 2022 51,780
યદાદ્રી ભુવનગિરિ : સોનાનો ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 03 જુલાઈ 2022 59,740
હૈદરાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,790
જગિતીય 03 જુલાઈ 2022 59,790
જનગાંવ 03 જુલાઈ 2022 59,790
કામરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 59,790
કરીમ નગર 03 જુલાઈ 2022 59,790
ખમ્મમ્ 03 જુલાઈ 2022 59,790
મહાબુબાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,790
માન્ચેરીયલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
મેડક 03 જુલાઈ 2022 59,790
મેડચલ મલકજગિરી 03 જુલાઈ 2022 59,790
મહેબુબનગર 03 જુલાઈ 2022 59,790
નાગરકૃણૂલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
નલગોંડા 03 જુલાઈ 2022 59,790
નિઝમાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,790
પેડદાપલ્લી 03 જુલાઈ 2022 59,790
રાજન્ના સિસિલા 03 જુલાઈ 2022 59,790
રંગરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 59,790
સંગરેડ્ડી 03 જુલાઈ 2022 59,790
સિદ્દીપેત 03 જુલાઈ 2022 59,790
સૂર્યપેટ 03 જુલાઈ 2022 59,790
વિકરાબાદ 03 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ 03 જુલાઈ 2022 59,790
વારંગલ ગ્રામીણ 03 જુલાઈ 2022 59,790
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 03 જુલાઈ 2022 59,790
યદાદ્રી ભુવનગિરિ : ચાંદીના ભાવ