યદાદ્રી ભુવનગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,540
હૈદરાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
જગિતીય 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
જનગાંવ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
કામરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
કરીમ નગર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
ખમ્મમ્ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
મહાબુબાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
માન્ચેરીયલ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
મેડક 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
મેડચલ મલકજગિરી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
મહેબુબનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
નાગરકૃણૂલ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
નલગોંડા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
નિઝમાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
પેડદાપલ્લી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
રાજન્ના સિસિલા 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
રંગરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
સંગરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
સિદ્દીપેત 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
સૂર્યપેટ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
વિકરાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
વારંગલ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
વારંગલ ગ્રામીણ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 05 ડિસેમ્બર 2023 62,590
યદાદ્રી ભુવનગિરિ : સોનાનો ભાવ

યદાદ્રી ભુવનગિરિ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
બિદર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,810
હૈદરાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
જગિતીય 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
જનગાંવ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
કામરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
કરીમ નગર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
ખમ્મમ્ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
મહાબુબાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
માન્ચેરીયલ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
મેડક 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
મેડચલ મલકજગિરી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
મહેબુબનગર 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
નાગરકૃણૂલ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
નલગોંડા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
નિઝમાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
પેડદાપલ્લી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
રાજન્ના સિસિલા 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
રંગરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
સંગરેડ્ડી 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
સિદ્દીપેત 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
સૂર્યપેટ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
વિકરાબાદ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
વારંગલ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
વારંગલ ગ્રામીણ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
યદાદ્રી ભુવનગિરિ 05 ડિસેમ્બર 2023 75,870
યદાદ્રી ભુવનગિરિ : ચાંદીના ભાવ