યાનમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

યાનમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 50,240
યાનમ 02 ઓક્ટોબર 2022 50,340
યાનમ : સોનાનો ભાવ

યાનમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
માચિલીપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
વિશાખાપટ્ટનમ્ 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
પશ્ચિમ ગોદાવરી 02 ઓક્ટોબર 2022 56,890
યાનમ 02 ઓક્ટોબર 2022 57,000
યાનમ : ચાંદીના ભાવ