યાનમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવ

યાનમ : નજીકના તમામ શહેરોમાં સોનાનો દર

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 22 મે 2024 74,330
માચિલીપટ્ટનમ્ 22 મે 2024 74,330
વિશાખાપટ્ટનમ્ 22 મે 2024 74,330
પશ્ચિમ ગોદાવરી 22 મે 2024 74,330
યાનમ 22 મે 2024 74,480
યાનમ : સોનાનો ભાવ

યાનમ : બધા નજીકના શહેરોમાં સિલ્વર રેટ

શહેર તારીખ કિંમત
પૂર્વ ગોદાવરી 22 મે 2024 94,880
માચિલીપટ્ટનમ્ 22 મે 2024 94,880
વિશાખાપટ્ટનમ્ 22 મે 2024 94,880
પશ્ચિમ ગોદાવરી 22 મે 2024 94,880
યાનમ 22 મે 2024 95,070
યાનમ : ચાંદીના ભાવ