ஆக்ரா, உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஆக்ரா : தங்க வீதம்

22 மார்ச் 2023
58,640
-160.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 58,800 -840.00
20 மார்ச் 2023 59,640 +50.00
19 மார்ச் 2023 59,590 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,580 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,580 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,170 -310.00
15 மார்ச் 2023 58,480 +870.00
14 மார்ச் 2023 57,610 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,740 +1,480.00
12 மார்ச் 2023 56,260 +10.00
ஆக்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,640
ஆக்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,980
ஆக்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,073
ஆக்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,900
ஆக்ரா தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 58,800
ஆக்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,840
ஆக்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,470
ஆக்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,433
ஆக்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,840
ஆக்ரா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,870
ஆக்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,210
ஆக்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,060
ஆக்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,414
ஆக்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,060
ஆக்ரா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,120
ஆக்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,080
ஆக்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,430
ஆக்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,399
ஆக்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,830
ஆக்ரா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,050
ஆக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஆக்ரா : வெள்ளி வீதம்

22 மார்ச் 2023
68,460.00
-10.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 மார்ச் 2023 68,470 -370.00
20 மார்ச் 2023 68,840 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,680 +10.00
18 மார்ச் 2023 68,670 +0.00
17 மார்ச் 2023 68,670 +2,080.00
16 மார்ச் 2023 66,590 -760.00
15 மார்ச் 2023 67,350 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,930 +340.00
13 மார்ச் 2023 66,590 +3,750.00
12 மார்ச் 2023 62,840 +0.00
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,840
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,860
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,294
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,470
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (21 மார்ச்) 68,470
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,420
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,680
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,383
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,990
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,580
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,880
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,010
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,888
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,320
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,940
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,710
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,000
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,882
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,180
ஆக்ரா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,320
ஆக்ரா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை