போங்கைகான், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போங்கைகான் : தங்க வீதம்

07 ஜூன் 2023
59,990
-90.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 60,080 +190.00
05 ஜூன் 2023 59,890 +230.00
04 ஜூன் 2023 59,660 +10.00
03 ஜூன் 2023 59,650 +0.00
02 ஜூன் 2023 59,650 -650.00
01 ஜூன் 2023 60,300 +0.00
31 மே 2023 60,300 +20.00
30 மே 2023 60,280 +500.00
29 மே 2023 59,780 +90.00
28 மே 2023 59,690 +0.00
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,300
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 59,650
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,872
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,300
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 60,080
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 61,710
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 59,680
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 60,642
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 60,140
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 60,300
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 61,370
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 59,650
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 60,372
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 59,650
போங்கைகான் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 60,130
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,890
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 55,080
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,908
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 56,010
போங்கைகான் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 59,640
போங்கைகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போங்கைகான் : வெள்ளி வீதம்

07 ஜூன் 2023
72,020.00
-160.00
தேதி விலை மாற்றம்
06 ஜூன் 2023 72,180 +60.00
05 ஜூன் 2023 72,120 -110.00
04 ஜூன் 2023 72,230 +10.00
03 ஜூன் 2023 72,220 +0.00
02 ஜூன் 2023 72,220 -630.00
01 ஜூன் 2023 72,850 +480.00
31 மே 2023 72,370 +1,070.00
30 மே 2023 71,300 -30.00
29 மே 2023 71,330 -180.00
28 மே 2023 71,510 +10.00
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 72,850
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 72,120
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 72,303
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,850
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (06 ஜூன்) 72,180
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 78,150
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,410
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 73,921
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 75,560
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 72,370
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 77,340
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 72,360
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 74,970
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 72,450
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 75,560
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 72,440
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,980
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 67,122
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,590
போங்கைகான் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 72,440
போங்கைகான் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை