நைனிடால், உத்தரகண்ட் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நைனிடால் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,320
+160.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,160 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,940 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,540 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,540 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,540 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,780 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,860 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,140 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,030 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,230 +10.00
நைனிடால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,860
நைனிடால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,540
நைனிடால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,051
நைனிடால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,860
நைனிடால் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,160
நைனிடால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,230
நைனிடால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,070
நைனிடால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,430
நைனிடால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,070
நைனிடால் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,140
நைனிடால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,100
நைனிடால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,440
நைனிடால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,414
நைனிடால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,840
நைனிடால் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,070
நைனிடால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,210
நைனிடால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,260
நைனிடால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,178
நைனிடால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,610
நைனிடால் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,870
நைனிடால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நைனிடால் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,860.00
+360.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,500 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,600 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,790 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,780 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,780 -2,660.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,440 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,000 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,960 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,730 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,460 +10.00
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,440
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,500
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,413
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,000
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,500
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,900
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,030
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,907
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,340
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,960
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,730
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,020
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,901
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,200
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,330
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,300
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,460
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,350
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,990
நைனிடால் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,300
நைனிடால் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை