போஜ்பூர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போஜ்பூர் : தங்க வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
62,310
-30.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 62,340 +160.00
26 பிப்ரவரி 2024 62,180 -160.00
25 பிப்ரவரி 2024 62,340 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 62,330 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 62,330 +360.00
22 பிப்ரவரி 2024 61,970 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,130 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,120 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,000 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,810 +10.00
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,850
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,360
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,153
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,850
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 62,340
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,360
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,570
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,347
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,360
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,630
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,670
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,040
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,477
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,230
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,220
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,830
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,740
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,940
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,830
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

28 பிப்ரவரி 2024
69,250.00
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 பிப்ரவரி 2024 69,380 -250.00
26 பிப்ரவரி 2024 69,630 -1,010.00
25 பிப்ரவரி 2024 70,640 +10.00
24 பிப்ரவரி 2024 70,630 +0.00
23 பிப்ரவரி 2024 70,630 +230.00
22 பிப்ரவரி 2024 70,400 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,850 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,410 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,440 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,240 +10.00
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,290
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,380
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,944
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,290
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (27 பிப்ரவரி) 69,380
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,310
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,830
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,118
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,310
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,300
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,650
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,300
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,503
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,640
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,260
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,220
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,060
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,638
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,350
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,220
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை