போஜ்பூர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போஜ்பூர் : தங்க வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
48,590
+230.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 48,360 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,370 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,290 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,010 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,280 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,130 +20.00
11 அக்டோபர் 2021 48,110 +210.00
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,010
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,127
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 48,360
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,610
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,630
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,686
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,200
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,630
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,265
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,240
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,510
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,910
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,830
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,910
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 21 அக்டோபர் 2021
67,110.00
+1,180.00
தேதி விலை மாற்றம்
20 அக்டோபர் 2021 65,930 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,720 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,330 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,000 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,160 -60.00
11 அக்டோபர் 2021 63,220 +560.00
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 65,930
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,103
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (20 அக்டோபர்) 65,930
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,790
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,720
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,700
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,360
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,720
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,130
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,467
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,470
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,800
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,570
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,949
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,700
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,760
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை