போஜ்பூர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

போஜ்பூர் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,140
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,140 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,130 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,050 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,890 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,450 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,260 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,530 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,520 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,520 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,110 +590.00
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,140
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,140
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,140
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,690
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,260
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,978
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,080
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,130
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,620
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,770
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,731
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,420
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,770
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,320
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,470
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,959
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,670
போஜ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,470
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

போஜ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,760.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,760 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,760 +790.00
29 செப்டம்பர் 2022 55,970 -440.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,410 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,310 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,190 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,150 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,140 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,140 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,870 +690.00
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,870
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,330
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,398
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,330
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,760
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,400
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 53,990
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,901
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,300
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,000
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,830
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,650
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,978
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,670
போஜ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,670
போஜ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை