நாக்பூர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாக்பூர் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,270
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,270 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,540 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,870 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,520 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,570 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,570 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,560 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,560 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,250 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,190 -180.00
நாக்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,270
நாக்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,270
நாக்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,270
நாக்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
நாக்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
நாக்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,870
நாக்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,770
நாக்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,973
நாக்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,870
நாக்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,540
நாக்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,330
நாக்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,550
நாக்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,197
நாக்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,500
நாக்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,990
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,290
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,914
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,500
நாக்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாக்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,680.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,680 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,260 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,120 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,450 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,160 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,150 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,150 +10.00
24 நவம்பர் 2023 74,140 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,120 +130.00
22 நவம்பர் 2023 72,990 -470.00
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,260
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,100
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,677
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,390
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,260
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,940
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,720
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,595
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,780
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,740
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,770
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,192
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,780
நாக்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை