நாக்பூர், மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாக்பூர் : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
49,480
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 49,480 +200.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,280 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,550 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,550 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,550 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,140 +600.00
21 செப்டம்பர் 2022 49,540 +190.00
20 செப்டம்பர் 2022 49,350 -80.00
19 செப்டம்பர் 2022 49,430 -30.00
18 செப்டம்பர் 2022 49,460 +0.00
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,999
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
நாக்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 49,480
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,650
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,790
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,759
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,450
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,800
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,340
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,490
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,986
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,700
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,490
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,910
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,370
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,076
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,050
நாக்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,920
நாக்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாக்பூர் : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2022
55,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2022 55,340 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,220 -960.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,180 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,170 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,170 -1,730.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,900 +690.00
21 செப்டம்பர் 2022 57,210 +970.00
20 செப்டம்பர் 2022 56,240 -300.00
19 செப்டம்பர் 2022 56,540 -60.00
18 செப்டம்பர் 2022 56,600 +10.00
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,318
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 55,340
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,430
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,020
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,931
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,340
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,030
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,860
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,680
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,009
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,700
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,700
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,800
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,450
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,475
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,560
நாக்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,450
நாக்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை