வேலூர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, வேலூர் தங்க விகிதங்கள், வேலூர் வெள்ளி விகிதங்கள்

வேலூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வேலூர் : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,520
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,520 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,650 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,650 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,190 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,180 +140.00
17 ஜனவரி 2022 49,040 +50.00
16 ஜனவரி 2022 48,990 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,990 +0.00
வேலூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,650
வேலூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,700
வேலூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,131
வேலூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,150
வேலூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,520
வேலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,930
வேலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,650
வேலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,304
வேலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,860
வேலூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,150
வேலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,610
வேலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,240
வேலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,496
வேலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,890
வேலூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,840
வேலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,470
வேலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,500
வேலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,548
வேலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,540
வேலூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,220
வேலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வேலூர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,510.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,510 -590.00
23 ஜனவரி 2022 67,100 +0.00
22 ஜனவரி 2022 67,100 +0.00
21 ஜனவரி 2022 67,100 +1,000.00
20 ஜனவரி 2022 66,100 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,680 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,530 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,230 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,550 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,550 +0.00
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 67,100
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 62,020
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,989
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,800
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,510
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,160
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,790
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,265
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,270
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,800
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,910
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,260
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,398
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,230
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,260
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,880
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,190
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,597
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,190
வேலூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,640
வேலூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை