ராய்ப்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

14 ஜூலை 2024
73,410
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 73,410 +10.00
12 ஜூலை 2024 73,400 -20.00
11 ஜூலை 2024 73,420 +610.00
10 ஜூலை 2024 72,810 +280.00
09 ஜூலை 2024 72,530 +90.00
08 ஜூலை 2024 72,440 -690.00
07 ஜூலை 2024 73,130 +10.00
06 ஜூலை 2024 73,120 +10.00
05 ஜூலை 2024 73,110 +700.00
04 ஜூலை 2024 72,410 -10.00
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 73,420
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,630
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 72,733
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,700
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 73,410
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,030
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,080
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,710
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,730
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,630
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,560
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,740
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,268
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,740
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,720
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,960
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,230
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,278
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,230
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,510
ராய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

14 ஜூலை 2024
93,060.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
13 ஜூலை 2024 93,060 +10.00
12 ஜூலை 2024 93,050 -1,040.00
11 ஜூலை 2024 94,090 +1,170.00
10 ஜூலை 2024 92,920 +50.00
09 ஜூலை 2024 92,870 +350.00
08 ஜூலை 2024 92,520 -960.00
07 ஜூலை 2024 93,480 +10.00
06 ஜூலை 2024 93,470 +10.00
05 ஜூலை 2024 93,460 +1,640.00
04 ஜூலை 2024 91,820 -30.00
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,090
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,550
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,456
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,550
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (13 ஜூலை) 93,060
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,940
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,140
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,517
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,720
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,400
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,250
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,940
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,170
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,080
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,720
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,990
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,640
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,727
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,640
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,790
ராய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை