ராய்ப்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ராய்ப்பூர் : தங்க வீதம்

23 மார்ச் 2023
59,400
+500.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 58,900 +140.00
21 மார்ச் 2023 58,760 -850.00
20 மார்ச் 2023 59,610 +60.00
19 மார்ச் 2023 59,550 +10.00
18 மார்ச் 2023 59,540 +0.00
17 மார்ச் 2023 59,540 +1,410.00
16 மார்ச் 2023 58,130 -320.00
15 மார்ச் 2023 58,450 +880.00
14 மார்ச் 2023 57,570 -130.00
13 மார்ச் 2023 57,700 +1,480.00
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 59,610
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 54,940
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 57,122
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 55,870
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 58,900
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,800
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 55,430
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,396
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,800
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 55,830
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,020
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,396
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,020
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,090
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,050
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,363
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,790
ராய்ப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,020
ராய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ராய்ப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 மார்ச் 2023
69,760.00
+480.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 மார்ச் 2023 69,280 +850.00
21 மார்ச் 2023 68,430 -360.00
20 மார்ச் 2023 68,790 +160.00
19 மார்ச் 2023 68,630 +0.00
18 மார்ச் 2023 68,630 +10.00
17 மார்ச் 2023 68,620 +2,070.00
16 மார்ச் 2023 66,550 -750.00
15 மார்ச் 2023 67,300 +420.00
14 மார்ச் 2023 66,880 +330.00
13 மார்ச் 2023 66,550 +3,750.00
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 69,280
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 61,820
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 65,434
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 64,430
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (22 மார்ச்) 69,280
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,380
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 63,640
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 66,338
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,940
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (28 பிப்ரவரி) 64,540
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,840
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,960
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,838
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,280
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,900
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,670
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,960
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,838
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,140
ராய்ப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,270
ராய்ப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை