வாரங்கல் கிராமப்புறம், தெலுங்கானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

வாரங்கல் கிராமப்புறம் : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,550
-300.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,850 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,920 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,200 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,090 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,290 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,280 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,160 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,280 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,280 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,230 +70.00
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,920
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,850
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,885
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,920
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,850
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,290
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,130
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,490
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,130
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,200
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,160
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,500
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,472
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,900
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,130
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,270
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,310
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,235
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,670
வாரங்கல் கிராமப்புறம் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,920
வாரங்கல் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

வாரங்கல் கிராமப்புறம் : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,040.00
-470.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,510 +430.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,080 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,040 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,800 +270.00
29 ஜனவரி 2023 68,530 +10.00
28 ஜனவரி 2023 68,520 +0.00
27 ஜனவரி 2023 68,520 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,930 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,920 +200.00
24 ஜனவரி 2023 68,720 +480.00
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,510
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,080
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,295
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,080
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,510
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,970
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,100
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,979
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,410
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,040
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,810
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,090
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,973
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,270
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,410
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,370
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,520
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,416
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,060
வாரங்கல் கிராமப்புறம் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,370
வாரங்கல் கிராமப்புறம் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை