அரேரியா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

அரேரியா : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,210
+110.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,100 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,880 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,480 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,480 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,480 -1,240.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,720 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,790 +710.00
31 ஜனவரி 2023 57,080 +110.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 +0.00
30 ஜனவரி 2023 56,970 -200.00
அரேரியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,790
அரேரியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,480
அரேரியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 56,990
அரேரியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,790
அரேரியா தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,100
அரேரியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,170
அரேரியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,010
அரேரியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,389
அரேரியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,010
அரேரியா தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,080
அரேரியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,040
அரேரியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,390
அரேரியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,356
அரேரியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,780
அரேரியா தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,010
அரேரியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,160
அரேரியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,210
அரேரியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,125
அரேரியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,560
அரேரியா தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,810
அரேரியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

அரேரியா : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,810.00
+390.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,420 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,520 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,710 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,710 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,700 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,370 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 69,930 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 68,890 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,660 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,380 +0.00
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,370
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,420
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,337
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 69,930
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,420
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,830
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 67,950
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,833
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,270
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 68,890
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,660
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 64,950
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,828
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,130
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,260
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,240
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,400
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,286
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,930
அரேரியா வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,240
அரேரியா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை