ரோஹ்தாஸ், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரோஹ்தாஸ் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
57,950
-640.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,590 -240.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,830 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,090 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,080 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,080 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,960 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,510 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,360 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,350 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,110 +0.00
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,510
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,590
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,098
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,450
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,590
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,270
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,925
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,300
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,410
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,230
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,191
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,230
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 59,980
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,140
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,110
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,100
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,140
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,220
ரோஹ்தாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரோஹ்தாஸ் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,680.00
-940.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,620 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 71,960 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,180 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,170 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,160 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,910 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,050 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,380 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,380 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,950 +0.00
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,790
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,680
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,468
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,780
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,620
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,360
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,850
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,025
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,010
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,360
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,370
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,880
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,571
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,880
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,450
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,930
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,250
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,406
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,660
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,870
ரோஹ்தாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை