ரோஹ்தாஸ், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரோஹ்தாஸ் : தங்க வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
52,420
+260.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,160 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,200 +410.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 +0.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 51,790 -310.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 52,100 -520.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 52,620 +1,110.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 51,510 +90.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 51,420 -50.00
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,620
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,420
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,958
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,420
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 52,160
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,320
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,470
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,959
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,670
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,470
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 52,890
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,340
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,048
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,020
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 51,890
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 52,940
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,020
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 51,881
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,440
ரோஹ்தாஸ் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,080
ரோஹ்தாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரோஹ்தாஸ் : வெள்ளி வீதம்

11 ஆகஸ்ட் 2022
59,060.00
+50.00
தேதி விலை மாற்றம்
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,010 -110.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 +0.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,120 +1,670.00
07 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 +0.00
06 ஆகஸ்ட் 2022 57,450 +10.00
05 ஆகஸ்ட் 2022 57,440 -620.00
04 ஆகஸ்ட் 2022 58,060 +370.00
03 ஆகஸ்ட் 2022 57,690 +150.00
02 ஆகஸ்ட் 2022 57,540 -760.00
01 ஆகஸ்ட் 2022 58,300 +630.00
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,120
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,440
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,118
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,300
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (10 ஆகஸ்ட்) 59,010
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,830
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,650
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 57,978
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,670
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,670
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,760
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,410
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,443
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,530
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,410
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,380
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,100
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 62,876
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,380
ரோஹ்தாஸ் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,300
ரோஹ்தாஸ் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை