கிருஷ்ணகிரி, தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிருஷ்ணகிரி : தங்க வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
73,210
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 73,210 +770.00
15 ஏப்ரல் 2024 72,440 +330.00
14 ஏப்ரல் 2024 72,110 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 72,110 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 72,100 +280.00
11 ஏப்ரல் 2024 71,820 +430.00
10 ஏப்ரல் 2024 71,390 -100.00
09 ஏப்ரல் 2024 71,490 +400.00
08 ஏப்ரல் 2024 71,090 +340.00
07 ஏப்ரல் 2024 70,750 +10.00
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,210
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,460
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,088
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,460
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 73,210
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 68,230
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 63,860
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 66,092
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 63,860
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 67,830
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 63,070
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,570
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,385
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 63,070
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 62,790
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,580
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,780
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,563
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,580
கிருஷ்ணகிரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,850
கிருஷ்ணகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிருஷ்ணகிரி : வெள்ளி வீதம்

17 ஏப்ரல் 2024
83,940.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
16 ஏப்ரல் 2024 83,940 -320.00
15 ஏப்ரல் 2024 84,260 +780.00
14 ஏப்ரல் 2024 83,480 +0.00
13 ஏப்ரல் 2024 83,480 +10.00
12 ஏப்ரல் 2024 83,470 +170.00
11 ஏப்ரல் 2024 83,300 +270.00
10 ஏப்ரல் 2024 83,030 +200.00
09 ஏப்ரல் 2024 82,830 +560.00
08 ஏப்ரல் 2024 82,270 +1,030.00
07 ஏப்ரல் 2024 81,240 +10.00
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,260
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,890
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,693
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,890
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (16 ஏப்ரல்) 83,940
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : அதிக விலை 75,900
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : குறைந்த விலை 72,400
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : சராசரி விலை 74,756
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : திறக்கும் விலை (01 மார்ச்) 72,400
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - மார்ச் : இறுதி விலை (31 மார்ச்) 75,360
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,540
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,260
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,129
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,540
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (29 பிப்ரவரி) 71,390
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,560
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 71,070
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,367
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,560
கிருஷ்ணகிரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,550
கிருஷ்ணகிரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை