சங்லி, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சங்லி : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,840
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,840 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,550 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,320 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,710 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,710 +10.00
25 நவம்பர் 2022 52,700 -150.00
24 நவம்பர் 2022 52,850 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,630 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,440 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,450 -340.00
சங்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
சங்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
சங்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
சங்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
சங்லி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
சங்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,180
சங்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,230
சங்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,152
சங்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,590
சங்லி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,840
சங்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,970
சங்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,140
சங்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,789
சங்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,160
சங்லி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,380
சங்லி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,720
சங்லி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,280
சங்லி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,004
சங்லி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,110
சங்லி தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,160
சங்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சங்லி : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,270.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,270 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,630 +1,620.00
28 நவம்பர் 2022 61,010 -940.00
27 நவம்பர் 2022 61,950 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,940 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,940 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,170 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,820 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,130 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,840 -250.00
சங்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
சங்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
சங்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
சங்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
சங்லி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
சங்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,270
சங்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,430
சங்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,317
சங்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,960
சங்லி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,270
சங்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,790
சங்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,280
சங்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 58,040
சங்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,800
சங்லி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,750
சங்லி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,900
சங்லி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,350
சங்லி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,427
சங்லி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,350
சங்லி வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,790
சங்லி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை