ரூப்நகர், பஞ்சாப் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரூப்நகர் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,130
-500.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,630 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,860 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,120 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,120 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,110 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,990 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,540 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,390 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,380 +230.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,150 +10.00
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,630
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,131
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,630
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,300
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,955
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,340
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,440
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,010
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,260
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,223
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,260
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,010
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,180
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,140
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,132
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,180
ரூப்நகர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,260
ரூப்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரூப்நகர் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,820.00
-840.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,660 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,000 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,210 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,210 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,200 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,950 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,090 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,420 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,420 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,990 +0.00
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,720
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,507
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,660
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,400
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,880
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,063
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,050
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,400
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,410
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,910
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,611
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,910
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,490
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,970
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,290
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,445
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,700
ரூப்நகர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,910
ரூப்நகர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை