அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 27 மே 2024 72,040
பார்பேட்டா 27 மே 2024 72,040
பிஸ்வநாத் 27 மே 2024 72,040
போங்கைகான் 27 மே 2024 72,040
கச்சார் 27 மே 2024 72,040
சரைடியோ 27 மே 2024 72,040
சிராங் 27 மே 2024 72,040
டாரங் 27 மே 2024 72,040
தேமாஜி 27 மே 2024 72,040
துபுரி 27 மே 2024 72,040
திப்ருகர் 27 மே 2024 72,040
டிமா ஹசாவ் 27 மே 2024 72,040
கோல்பாரா 27 மே 2024 72,040
கோலாகாட் 27 மே 2024 72,040
ஹைலகண்டி 27 மே 2024 72,040
ஹோஜாய் 27 மே 2024 72,040
ஜோர்ஹாட் 27 மே 2024 72,040
கம்ரூப் 27 மே 2024 72,040
கம்ரூப் மெட்ரோ 27 மே 2024 72,040
கர்பி அங்லாங் 27 மே 2024 72,040
கரிம்கஞ்ச் 27 மே 2024 72,040
கோக்ராஜர் 27 மே 2024 72,040
லக்கிம்பூர் 27 மே 2024 72,040
மஜூலி 27 மே 2024 72,040
மோரிகான் 27 மே 2024 72,040
நாகான் 27 மே 2024 72,040
நல்பரி 27 மே 2024 72,040
சிப்சாகர் 27 மே 2024 72,040
சோனித்பூர் 27 மே 2024 72,040
டின்சுகியா 27 மே 2024 72,040
உடல்கூரி 27 மே 2024 72,040
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 27 மே 2024 72,040

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 27 மே 2024 92,180
பார்பேட்டா 27 மே 2024 92,180
பிஸ்வநாத் 27 மே 2024 92,180
போங்கைகான் 27 மே 2024 92,180
கச்சார் 27 மே 2024 92,180
சரைடியோ 27 மே 2024 92,180
சிராங் 27 மே 2024 92,180
டாரங் 27 மே 2024 92,180
தேமாஜி 27 மே 2024 92,180
துபுரி 27 மே 2024 92,180
திப்ருகர் 27 மே 2024 92,180
டிமா ஹசாவ் 27 மே 2024 92,180
கோல்பாரா 27 மே 2024 92,180
கோலாகாட் 27 மே 2024 92,180
ஹைலகண்டி 27 மே 2024 92,180
ஹோஜாய் 27 மே 2024 92,180
ஜோர்ஹாட் 27 மே 2024 92,180
கம்ரூப் 27 மே 2024 92,180
கம்ரூப் மெட்ரோ 27 மே 2024 92,180
கர்பி அங்லாங் 27 மே 2024 92,180
கரிம்கஞ்ச் 27 மே 2024 92,180
கோக்ராஜர் 27 மே 2024 92,180
லக்கிம்பூர் 27 மே 2024 92,180
மஜூலி 27 மே 2024 92,180
மோரிகான் 27 மே 2024 92,180
நாகான் 27 மே 2024 92,180
நல்பரி 27 மே 2024 92,180
சிப்சாகர் 27 மே 2024 92,180
சோனித்பூர் 27 மே 2024 92,180
டின்சுகியா 27 மே 2024 92,180
உடல்கூரி 27 மே 2024 92,180
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 27 மே 2024 92,180