அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை, அசாம் தங்க விகிதங்கள், அசாம் வெள்ளி விகிதங்கள்

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 25 ஜனவரி 2022 49,480
பார்பேட்டா 25 ஜனவரி 2022 49,480
பிஸ்வநாத் 25 ஜனவரி 2022 49,480
போங்கைகான் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கச்சார் 25 ஜனவரி 2022 49,480
சரைடியோ 25 ஜனவரி 2022 49,480
சிராங் 25 ஜனவரி 2022 49,480
டாரங் 25 ஜனவரி 2022 49,480
தேமாஜி 25 ஜனவரி 2022 49,480
துபுரி 25 ஜனவரி 2022 49,480
திப்ருகர் 25 ஜனவரி 2022 49,480
டிமா ஹசாவ் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கோல்பாரா 25 ஜனவரி 2022 49,480
கோலாகாட் 25 ஜனவரி 2022 49,480
ஹைலகண்டி 25 ஜனவரி 2022 49,480
ஹோஜாய் 25 ஜனவரி 2022 49,480
ஜோர்ஹாட் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கம்ரூப் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கம்ரூப் மெட்ரோ 25 ஜனவரி 2022 49,480
கர்பி அங்லாங் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கரிம்கஞ்ச் 25 ஜனவரி 2022 49,480
கோக்ராஜர் 25 ஜனவரி 2022 49,480
லக்கிம்பூர் 25 ஜனவரி 2022 49,480
மஜூலி 25 ஜனவரி 2022 49,480
மோரிகான் 25 ஜனவரி 2022 49,480
நாகான் 25 ஜனவரி 2022 49,480
நல்பரி 25 ஜனவரி 2022 49,480
சிப்சாகர் 25 ஜனவரி 2022 49,480
சோனித்பூர் 25 ஜனவரி 2022 49,480
டின்சுகியா 25 ஜனவரி 2022 49,480
உடல்கூரி 25 ஜனவரி 2022 49,480
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 25 ஜனவரி 2022 49,480

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 25 ஜனவரி 2022 66,460
பார்பேட்டா 25 ஜனவரி 2022 66,460
பிஸ்வநாத் 25 ஜனவரி 2022 66,460
போங்கைகான் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கச்சார் 25 ஜனவரி 2022 66,460
சரைடியோ 25 ஜனவரி 2022 66,460
சிராங் 25 ஜனவரி 2022 66,460
டாரங் 25 ஜனவரி 2022 66,460
தேமாஜி 25 ஜனவரி 2022 66,460
துபுரி 25 ஜனவரி 2022 66,460
திப்ருகர் 25 ஜனவரி 2022 66,460
டிமா ஹசாவ் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கோல்பாரா 25 ஜனவரி 2022 66,460
கோலாகாட் 25 ஜனவரி 2022 66,460
ஹைலகண்டி 25 ஜனவரி 2022 66,460
ஹோஜாய் 25 ஜனவரி 2022 66,460
ஜோர்ஹாட் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கம்ரூப் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கம்ரூப் மெட்ரோ 25 ஜனவரி 2022 66,460
கர்பி அங்லாங் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கரிம்கஞ்ச் 25 ஜனவரி 2022 66,460
கோக்ராஜர் 25 ஜனவரி 2022 66,460
லக்கிம்பூர் 25 ஜனவரி 2022 66,460
மஜூலி 25 ஜனவரி 2022 66,460
மோரிகான் 25 ஜனவரி 2022 66,460
நாகான் 25 ஜனவரி 2022 66,460
நல்பரி 25 ஜனவரி 2022 66,460
சிப்சாகர் 25 ஜனவரி 2022 66,460
சோனித்பூர் 25 ஜனவரி 2022 66,460
டின்சுகியா 25 ஜனவரி 2022 66,460
உடல்கூரி 25 ஜனவரி 2022 66,460
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 25 ஜனவரி 2022 66,460