அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
பார்பேட்டா 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
பிஸ்வநாத் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
போங்கைகான் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கச்சார் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
சரைடியோ 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
சிராங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
டாரங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
தேமாஜி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
துபுரி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
திப்ருகர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
டிமா ஹசாவ் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கோல்பாரா 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கோலாகாட் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
ஹைலகண்டி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
ஹோஜாய் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
ஜோர்ஹாட் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கம்ரூப் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கம்ரூப் மெட்ரோ 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கர்பி அங்லாங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கரிம்கஞ்ச் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
கோக்ராஜர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
லக்கிம்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
மஜூலி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
மோரிகான் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
நாகான் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
நல்பரி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
சிப்சாகர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
சோனித்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
டின்சுகியா 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
உடல்கூரி 03 பிப்ரவரி 2023 57,740
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 03 பிப்ரவரி 2023 57,740

அசாம் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
பக்ஸா 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
பார்பேட்டா 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
பிஸ்வநாத் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
போங்கைகான் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கச்சார் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
சரைடியோ 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
சிராங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
டாரங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
தேமாஜி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
துபுரி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
திப்ருகர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
டிமா ஹசாவ் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கோல்பாரா 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கோலாகாட் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
ஹைலகண்டி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
ஹோஜாய் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
ஜோர்ஹாட் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கம்ரூப் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கம்ரூப் மெட்ரோ 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கர்பி அங்லாங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கரிம்கஞ்ச் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
கோக்ராஜர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
லக்கிம்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
மஜூலி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
மோரிகான் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
நாகான் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
நல்பரி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
சிப்சாகர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
சோனித்பூர் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
டின்சுகியா 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
உடல்கூரி 03 பிப்ரவரி 2023 70,160
மேற்கு கர்பி அங்லாங் 03 பிப்ரவரி 2023 70,160