செர்ச்சிப், மிசோரம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

செர்ச்சிப் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,380
-480.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,860 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 59,090 -270.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,360 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,350 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,350 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,220 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,780 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,630 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,620 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,380 +0.00
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,780
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,860
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,366
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,720
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,860
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,770
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,530
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,191
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,570
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,680
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,250
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,490
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,459
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,490
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,250
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,410
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,370
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,367
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,410
செர்ச்சிப் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,490
செர்ச்சிப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

செர்ச்சிப் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
71,000.00
-940.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,940 -350.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,290 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,510 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,500 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,490 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,240 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,380 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,710 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,700 +420.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,280 +10.00
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,130
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 71,000
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,795
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,120
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,940
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,700
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,160
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,351
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,350
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,700
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,720
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,190
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,904
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,190
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,790
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,270
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,560
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,729
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,990
செர்ச்சிப் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,190
செர்ச்சிப் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை