கயா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கயா : தங்க வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
48,490
-100.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 48,590 +230.00
20 அக்டோபர் 2021 48,360 -10.00
19 அக்டோபர் 2021 48,370 +80.00
18 அக்டோபர் 2021 48,290 -720.00
17 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 49,010 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 49,010 +730.00
13 அக்டோபர் 2021 48,280 +150.00
12 அக்டோபர் 2021 48,130 +20.00
கயா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,010
கயா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
கயா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,149
கயா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
கயா தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 48,590
கயா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 48,610
கயா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 46,630
கயா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 47,686
கயா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 48,200
கயா தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 46,630
கயா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 49,390
கயா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 46,940
கயா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 48,265
கயா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 49,390
கயா தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 48,240
கயா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 49,510
கயா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 47,910
கயா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 48,830
கயா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 47,910
கயா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 49,390
கயா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கயா : வெள்ளி வீதம்

இன்று 22 அக்டோபர் 2021
66,500.00
-610.00
தேதி விலை மாற்றம்
21 அக்டோபர் 2021 67,110 +1,180.00
20 அக்டோபர் 2021 65,930 +1,210.00
19 அக்டோபர் 2021 64,720 +0.00
18 அக்டோபர் 2021 64,720 +390.00
17 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
16 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
15 அக்டோபர் 2021 64,330 +0.00
14 அக்டோபர் 2021 64,330 +1,330.00
13 அக்டோபர் 2021 63,000 -160.00
12 அக்டோபர் 2021 63,160 -60.00
கயா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,110
கயா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
கயா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 63,294
கயா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
கயா வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (21 அக்டோபர்) 67,110
கயா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 66,790
கயா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 59,720
கயா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 63,700
கயா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 64,360
கயா வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 59,720
கயா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 69,760
கயா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 63,130
கயா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 65,467
கயா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 69,760
கயா வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 64,470
கயா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 71,800
கயா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 67,570
கயா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 69,949
கயா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,700
கயா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 69,760
கயா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை