உத்தரகண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை

உத்தரகண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் தங்க வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
பாகேஷ்வர் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
சாமோலி 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
சம்பாவத் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
டெஹ்ராடூன் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
ஹரித்வார் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
நைனிடால் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
ப ri ரி 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
பித்தோராகர் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
ருத்ரபிரயாக் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
தெஹ்ரி கர்வால் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
உதம் சிங் நகர் 28 செப்டம்பர் 2023 57,770
உத்தர்காஷி 28 செப்டம்பர் 2023 57,770

உத்தரகண்ட் : அனைத்து நகரங்களிலும் வெள்ளி வீதம்

நகரம் தேதி விலை
அல்மோரா 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
பாகேஷ்வர் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
சாமோலி 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
சம்பாவத் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
டெஹ்ராடூன் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
ஹரித்வார் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
நைனிடால் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
ப ri ரி 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
பித்தோராகர் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
ருத்ரபிரயாக் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
தெஹ்ரி கர்வால் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
உதம் சிங் நகர் 28 செப்டம்பர் 2023 70,510
உத்தர்காஷி 28 செப்டம்பர் 2023 70,510