டிண்டோரி, மத்தியப் பிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டிண்டோரி : தங்க வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
57,680
-130.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 57,810 -80.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,890 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,170 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,060 -200.00
29 ஜனவரி 2023 57,260 +10.00
28 ஜனவரி 2023 57,250 +120.00
27 ஜனவரி 2023 57,130 -120.00
26 ஜனவரி 2023 57,250 +0.00
25 ஜனவரி 2023 57,250 +50.00
24 ஜனவரி 2023 57,200 +70.00
டிண்டோரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,890
டிண்டோரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 57,810
டிண்டோரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,850
டிண்டோரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,890
டிண்டோரி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 57,810
டிண்டோரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,260
டிண்டோரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,100
டிண்டோரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,460
டிண்டோரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,100
டிண்டோரி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,170
டிண்டோரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,130
டிண்டோரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,470
டிண்டோரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,443
டிண்டோரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,870
டிண்டோரி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,100
டிண்டோரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,240
டிண்டோரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,290
டிண்டோரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,207
டிண்டோரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,640
டிண்டோரி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,900
டிண்டோரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டிண்டோரி : வெள்ளி வீதம்

03 பிப்ரவரி 2023
70,190.00
-290.00
தேதி விலை மாற்றம்
02 பிப்ரவரி 2023 70,480 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,040 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,000 +230.00
30 ஜனவரி 2023 68,770 +280.00
29 ஜனவரி 2023 68,490 +0.00
28 ஜனவரி 2023 68,490 +10.00
27 ஜனவரி 2023 68,480 -410.00
26 ஜனவரி 2023 68,890 +10.00
25 ஜனவரி 2023 68,880 +190.00
24 ஜனவரி 2023 68,690 +480.00
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,480
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 70,040
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 70,260
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,040
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (02 பிப்ரவரி) 70,480
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,940
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,060
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,943
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,380
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,000
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,770
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,060
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,936
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,230
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,370
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,340
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,490
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,382
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,020
டிண்டோரி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,340
டிண்டோரி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை