ஃபரிதாபாத், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஃபரிதாபாத் : தங்க வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
62,440
+130.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 62,310 -950.00
03 டிசம்பர் 2023 63,260 +0.00
02 டிசம்பர் 2023 63,260 +10.00
01 டிசம்பர் 2023 63,250 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,520 -330.00
29 நவம்பர் 2023 62,850 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,500 +940.00
27 நவம்பர் 2023 61,560 +10.00
26 நவம்பர் 2023 61,550 +0.00
25 நவம்பர் 2023 61,550 +10.00
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,260
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 62,310
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,020
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,250
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 62,310
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,850
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,956
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,850
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,520
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,320
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,530
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,180
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,490
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 60,970
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,530
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,280
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 58,898
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
ஃபரிதாபாத் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,480
ஃபரிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஃபரிதாபாத் : வெள்ளி வீதம்

05 டிசம்பர் 2023
75,740.00
-120.00
தேதி விலை மாற்றம்
04 டிசம்பர் 2023 75,860 -1,810.00
03 டிசம்பர் 2023 77,670 +10.00
02 டிசம்பர் 2023 77,660 +0.00
01 டிசம்பர் 2023 77,660 +420.00
30 நவம்பர் 2023 77,240 +1,140.00
29 நவம்பர் 2023 76,100 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,430 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,140 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,130 +0.00
25 நவம்பர் 2023 74,130 +10.00
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,670
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 75,860
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,213
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,660
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (04 டிசம்பர்) 75,860
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,240
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,080
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,658
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,370
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,240
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 72,930
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,700
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,575
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,760
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,720
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,810
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,750
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,156
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,800
ஃபரிதாபாத் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,760
ஃபரிதாபாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை