நாலந்தா, பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

நாலந்தா : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,670
-250.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 72,920 -260.00
21 ஜூலை 2024 73,180 +10.00
20 ஜூலை 2024 73,170 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,160 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,330 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,260 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,410 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,610 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,400 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,400 +10.00
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,410
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,620
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,121
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,690
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 72,920
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,020
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,070
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,700
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,720
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,620
நாலந்தா தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,550
நாலந்தா தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,730
நாலந்தா தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,257
நாலந்தா தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,730
நாலந்தா தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,710
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 72,950
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,220
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,268
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,220
நாலந்தா தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,500
நாலந்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

நாலந்தா : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,730.00
-380.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,110 -540.00
21 ஜூலை 2024 89,650 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,640 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,630 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 91,750 -160.00
17 ஜூலை 2024 91,910 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,740 +1,150.00
15 ஜூலை 2024 92,590 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,060 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,050 +10.00
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,070
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,110
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 91,948
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,540
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,110
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 93,920
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,130
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,505
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,710
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,380
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,240
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 80,930
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,158
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,070
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,700
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 83,970
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,630
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,716
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,630
நாலந்தா வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,780
நாலந்தா - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை