ரோஹ்தக், ஹரியானா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ரோஹ்தக் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,100
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,100 +130.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,970 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,530 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,370 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,370 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,130 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,130 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,120 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,690 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,710 -30.00
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,530
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,690
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,151
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,470
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,100
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,510
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,280
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,940
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,320
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,420
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,000
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,240
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,206
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,240
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,000
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,160
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,120
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,115
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,160
ரோஹ்தக் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,240
ரோஹ்தக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ரோஹ்தக் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,180.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,180 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,930 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,070 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,400 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,400 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,970 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,970 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 71,960 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,700 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,200 -480.00
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,810
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,700
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,450
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,800
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,180
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,380
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,870
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,045
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,030
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,380
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,390
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,900
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,591
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,900
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,470
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,950
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,270
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,426
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,680
ரோஹ்தக் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,890
ரோஹ்தக் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை