உடுப்பி, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உடுப்பி : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,300
+250.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 62,050 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,210 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,200 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,080 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,890 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,890 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,880 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,670 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,440 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,530 -590.00
உடுப்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,930
உடுப்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,440
உடுப்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,201
உடுப்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,930
உடுப்பி தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 62,050
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,440
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,650
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,429
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,440
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,720
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,750
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,120
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,559
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,320
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,310
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,920
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,820
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,021
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,910
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,590
உடுப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உடுப்பி : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,380.00
-110.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,490 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,940 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,500 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,530 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,330 +0.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,330 +10.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,320 +980.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,340 +1,030.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,310 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,830 -1,430.00
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,380
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,830
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,210
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,380
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,490
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,400
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,920
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,214
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,400
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,400
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,750
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,390
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,602
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,740
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,360
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,320
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,150
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,734
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,440
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,320
உடுப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை