உடுப்பி : தங்கம் & வெள்ளி விலை, உடுப்பி தங்க விகிதங்கள், உடுப்பி வெள்ளி விகிதங்கள்

உடுப்பி, கர்நாடகா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

உடுப்பி : தங்க வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
49,420
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 49,420 -130.00
23 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
22 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
21 ஜனவரி 2022 49,550 +0.00
20 ஜனவரி 2022 49,550 +460.00
19 ஜனவரி 2022 49,090 +10.00
18 ஜனவரி 2022 49,080 +140.00
17 ஜனவரி 2022 48,940 +50.00
16 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
15 ஜனவரி 2022 48,890 +0.00
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,550
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,600
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 49,030
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 49,040
உடுப்பி தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 49,420
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,820
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,550
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,202
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,760
உடுப்பி தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 49,040
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,510
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,140
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,394
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,790
உடுப்பி தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,740
உடுப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,370
உடுப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,410
உடுப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,449
உடுப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,450
உடுப்பி தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,120
உடுப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

உடுப்பி : வெள்ளி வீதம்

இன்று 25 ஜனவரி 2022
66,380.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
24 ஜனவரி 2022 66,380 -580.00
23 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
22 ஜனவரி 2022 66,960 +0.00
21 ஜனவரி 2022 66,960 +990.00
20 ஜனவரி 2022 65,970 +1,420.00
19 ஜனவரி 2022 64,550 +1,150.00
18 ஜனவரி 2022 63,400 +300.00
17 ஜனவரி 2022 63,100 -320.00
16 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
15 ஜனவரி 2022 63,420 +0.00
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 66,960
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,890
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 63,858
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,670
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (24 ஜனவரி) 66,380
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 64,030
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,670
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,135
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,140
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,670
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,770
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,130
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,261
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,100
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,130
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,740
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 61,060
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,465
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 61,060
உடுப்பி வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,500
உடுப்பி - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை