ஹமீர்பூர், உத்தரபிரதேசம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஹமீர்பூர் : தங்க வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
50,180
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 50,180 +10.00
30 செப்டம்பர் 2022 50,170 +80.00
29 செப்டம்பர் 2022 50,090 +160.00
28 செப்டம்பர் 2022 49,930 +440.00
27 செப்டம்பர் 2022 49,490 +190.00
26 செப்டம்பர் 2022 49,300 -270.00
25 செப்டம்பர் 2022 49,570 +10.00
24 செப்டம்பர் 2022 49,560 +0.00
23 செப்டம்பர் 2022 49,560 -590.00
22 செப்டம்பர் 2022 50,150 +590.00
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 50,180
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,180
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,180
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,180
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 50,180
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,730
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,300
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 50,018
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,120
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,170
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,660
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 50,810
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 51,773
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,460
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 50,810
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,360
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,510
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 51,999
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,710
ஹமீர்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,510
ஹமீர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஹமீர்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 அக்டோபர் 2022
56,810.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 அக்டோபர் 2022 56,810 +0.00
30 செப்டம்பர் 2022 56,810 +800.00
29 செப்டம்பர் 2022 56,010 -450.00
28 செப்டம்பர் 2022 56,460 +1,100.00
27 செப்டம்பர் 2022 55,360 +120.00
26 செப்டம்பர் 2022 55,240 -950.00
25 செப்டம்பர் 2022 56,190 +0.00
24 செப்டம்பர் 2022 56,190 +10.00
23 செப்டம்பர் 2022 56,180 -1,740.00
22 செப்டம்பர் 2022 57,920 +700.00
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (01 அக்டோபர்) 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,920
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,370
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,442
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,370
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,810
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,450
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 54,040
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 56,945
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,350
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 54,040
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,870
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,700
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,022
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,710
ஹமீர்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,720
ஹமீர்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை