ஜஷ்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

ஜஷ்பூர் : தங்க வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
59,090
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 59,090 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,970 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,520 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,370 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,360 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,120 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 59,120 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 59,110 +430.00
14 செப்டம்பர் 2023 58,680 -20.00
13 செப்டம்பர் 2023 58,700 -40.00
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,520
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,680
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,144
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,460
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 59,090
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,500
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,270
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,932
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,310
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,420
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,990
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,240
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,200
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,240
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 59,990
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,150
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,110
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,108
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,150
ஜஷ்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,230
ஜஷ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

ஜஷ்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 செப்டம்பர் 2023
73,170.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 செப்டம்பர் 2023 73,170 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,920 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,060 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,390 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,390 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 71,960 +0.00
16 செப்டம்பர் 2023 71,960 +10.00
15 செப்டம்பர் 2023 71,950 +1,260.00
14 செப்டம்பர் 2023 70,690 -500.00
13 செப்டம்பர் 2023 71,190 -480.00
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,800
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,690
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,475
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,790
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (22 செப்டம்பர்) 73,170
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,370
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,860
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,035
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,020
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,370
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,380
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,890
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,582
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,890
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,460
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,940
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,260
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,416
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,670
ஜஷ்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,880
ஜஷ்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை