பக்ஸர், பீகார் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பக்ஸர் : தங்க வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
48,830
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 48,830 +0.00
14 ஜனவரி 2022 48,830 -70.00
13 ஜனவரி 2022 48,900 +120.00
12 ஜனவரி 2022 48,780 +240.00
11 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
10 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
09 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
08 ஜனவரி 2022 48,540 +0.00
07 ஜனவரி 2022 48,540 -580.00
06 ஜனவரி 2022 49,120 +70.00
பக்ஸர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 49,200
பக்ஸர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 48,540
பக்ஸர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 48,812
பக்ஸர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 48,980
பக்ஸர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 48,830
பக்ஸர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 49,760
பக்ஸர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 48,490
பக்ஸர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 49,141
பக்ஸர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 48,700
பக்ஸர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 48,980
பக்ஸர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 50,440
பக்ஸர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 48,080
பக்ஸர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 49,330
பக்ஸர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 48,730
பக்ஸர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 48,680
பக்ஸர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 49,300
பக்ஸர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 47,350
பக்ஸர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 48,385
பக்ஸர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 47,380
பக்ஸர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 49,060
பக்ஸர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பக்ஸர் : வெள்ளி வீதம்

இன்று 16 ஜனவரி 2022
63,340.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
15 ஜனவரி 2022 63,340 +0.00
14 ஜனவரி 2022 63,340 +70.00
13 ஜனவரி 2022 63,270 +770.00
12 ஜனவரி 2022 62,500 +440.00
11 ஜனவரி 2022 62,060 +60.00
10 ஜனவரி 2022 62,000 +190.00
09 ஜனவரி 2022 61,810 +0.00
08 ஜனவரி 2022 61,810 +0.00
07 ஜனவரி 2022 61,810 -1,850.00
06 ஜனவரி 2022 63,660 +10.00
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 64,100
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,810
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,911
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,580
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (15 ஜனவரி) 63,340
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,950
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,590
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,053
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,060
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,580
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 68,680
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 63,050
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 66,177
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 66,010
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,050
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 67,650
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 60,980
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 64,383
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 60,980
பக்ஸர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 66,420
பக்ஸர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை