திருவாரூர், தமிழ்நாடு : தங்கம் & வெள்ளி விலை

திருவாரூர் : தங்க வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
58,180
-620.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 58,800 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 59,030 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,290 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,290 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,280 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 59,160 -560.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,720 +160.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,560 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,560 +240.00
17 செப்டம்பர் 2023 59,320 +10.00
திருவாரூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,720
திருவாரூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 58,800
திருவாரூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,302
திருவாரூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,650
திருவாரூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 58,800
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,700
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,470
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 59,126
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,510
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,610
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,190
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,430
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,395
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,430
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,190
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,350
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,310
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,304
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,350
திருவாரூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,430
திருவாரூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

திருவாரூர் : வெள்ளி வீதம்

27 செப்டம்பர் 2023
70,890.00
-980.00
தேதி விலை மாற்றம்
26 செப்டம்பர் 2023 71,870 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,210 -1,220.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,430 +10.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,420 +0.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,420 +260.00
21 செப்டம்பர் 2023 73,160 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,300 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,630 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,630 +430.00
17 செப்டம்பர் 2023 72,200 +0.00
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 75,050
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,930
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,719
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 75,040
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (26 செப்டம்பர்) 71,870
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,620
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 70,090
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,275
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,270
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,620
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,630
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 70,120
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,826
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 70,120
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,710
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 74,190
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,490
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,653
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,910
திருவாரூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 70,110
திருவாரூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை