டார்ஜிலிங், மேற்கு வங்கம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

டார்ஜிலிங் : தங்க வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
52,770
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 52,770 +290.00
29 நவம்பர் 2022 52,480 +230.00
28 நவம்பர் 2022 52,250 -390.00
27 நவம்பர் 2022 52,640 +0.00
26 நவம்பர் 2022 52,640 +0.00
25 நவம்பர் 2022 52,640 -140.00
24 நவம்பர் 2022 52,780 +220.00
23 நவம்பர் 2022 52,560 +190.00
22 நவம்பர் 2022 52,370 -10.00
21 நவம்பர் 2022 52,380 -340.00
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,110
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,170
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,083
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,520
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,770
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 51,900
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 50,070
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 50,721
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 50,100
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 50,320
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 50,650
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 49,220
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 49,939
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 50,050
டார்ஜிலிங் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 50,090
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

டார்ஜிலிங் : வெள்ளி வீதம்

01 டிசம்பர் 2022
63,190.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
30 நவம்பர் 2022 63,190 +640.00
29 நவம்பர் 2022 62,550 +1,630.00
28 நவம்பர் 2022 60,920 -950.00
27 நவம்பர் 2022 61,870 +10.00
26 நவம்பர் 2022 61,860 +0.00
25 நவம்பர் 2022 61,860 -230.00
24 நவம்பர் 2022 62,090 +350.00
23 நவம்பர் 2022 61,740 +690.00
22 நவம்பர் 2022 61,050 +290.00
21 நவம்பர் 2022 60,760 -250.00
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை ()
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை ()
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,190
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,350
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,237
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 58,880
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,190
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,710
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 55,200
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 57,963
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 56,720
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 57,670
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 57,830
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 52,280
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 55,354
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 52,280
டார்ஜிலிங் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 56,720
டார்ஜிலிங் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை