பிஜாப்பூர், சத்தீஸ்கர் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

பிஜாப்பூர் : தங்க வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
62,330
+350.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 61,980 -160.00
21 பிப்ரவரி 2024 62,140 +10.00
20 பிப்ரவரி 2024 62,130 +120.00
19 பிப்ரவரி 2024 62,010 +190.00
18 பிப்ரவரி 2024 61,820 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 61,810 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 61,810 +210.00
15 பிப்ரவரி 2024 61,600 +230.00
14 பிப்ரவரி 2024 61,370 -90.00
13 பிப்ரவரி 2024 61,460 -590.00
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 62,860
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 61,370
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 62,129
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 62,860
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 61,980
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 63,370
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 61,580
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 62,355
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 63,370
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 62,640
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,670
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 61,050
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 62,486
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,240
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 63,230
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 62,840
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,750
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 60,948
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 60,840
பிஜாப்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,510
பிஜாப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

பிஜாப்பூர் : வெள்ளி வீதம்

23 பிப்ரவரி 2024
70,500.00
+90.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 பிப்ரவரி 2024 70,410 -450.00
21 பிப்ரவரி 2024 70,860 -560.00
20 பிப்ரவரி 2024 71,420 -30.00
19 பிப்ரவரி 2024 71,450 -800.00
18 பிப்ரவரி 2024 72,250 +10.00
17 பிப்ரவரி 2024 72,240 +0.00
16 பிப்ரவரி 2024 72,240 +990.00
15 பிப்ரவரி 2024 71,250 +1,020.00
14 பிப்ரவரி 2024 70,230 +480.00
13 பிப்ரவரி 2024 69,750 -1,430.00
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 72,300
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 69,750
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 71,127
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 72,300
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (22 பிப்ரவரி) 70,410
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 74,320
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 70,840
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 72,128
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 74,320
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 72,310
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,660
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 71,310
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 74,515
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,650
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 74,280
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,230
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,070
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,648
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,360
பிஜாப்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,230
பிஜாப்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை