சோனித்பூர், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோனித்பூர் : தங்க வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
51,790
+170.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 51,620 -340.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 51,960 -720.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 52,680 +0.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 52,680 +10.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 52,670 +0.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 52,670 +270.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 52,400 +100.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 52,300 -40.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 52,340 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 52,330 +400.00
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 52,760
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 51,550
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 52,214
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 51,550
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 51,620
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 53,450
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 51,600
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 52,093
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 51,810
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 51,600
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 53,020
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 51,480
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 52,184
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 52,150
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 52,020
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 53,080
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 51,150
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 52,015
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 52,570
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 52,220
சோனித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோனித்பூர் : வெள்ளி வீதம்

18 ஆகஸ்ட் 2022
57,210.00
+70.00
தேதி விலை மாற்றம்
17 ஆகஸ்ட் 2022 57,140 -840.00
16 ஆகஸ்ட் 2022 57,980 -1,580.00
15 ஆகஸ்ட் 2022 59,560 +10.00
14 ஆகஸ்ட் 2022 59,550 +0.00
13 ஆகஸ்ட் 2022 59,550 +10.00
12 ஆகஸ்ட் 2022 59,540 +950.00
11 ஆகஸ்ட் 2022 58,590 -570.00
10 ஆகஸ்ட் 2022 59,160 -120.00
09 ஆகஸ்ட் 2022 59,280 +10.00
08 ஆகஸ்ட் 2022 59,270 +1,670.00
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,560
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 57,140
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,507
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 58,460
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (17 ஆகஸ்ட்) 57,140
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 59,980
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 55,800
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 58,128
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 59,820
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 57,820
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 63,930
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 60,570
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 62,603
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 62,690
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 60,570
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 65,550
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 60,250
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 63,039
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 65,550
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 63,460
சோனித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை