சோனித்பூர், அசாம் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

சோனித்பூர் : தங்க வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
63,400
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 63,400 +730.00
30 நவம்பர் 2023 62,670 -330.00
29 நவம்பர் 2023 63,000 +350.00
28 நவம்பர் 2023 62,650 +950.00
27 நவம்பர் 2023 61,700 +0.00
26 நவம்பர் 2023 61,700 +10.00
25 நவம்பர் 2023 61,690 +0.00
24 நவம்பர் 2023 61,690 +310.00
23 நவம்பர் 2023 61,380 +60.00
22 நவம்பர் 2023 61,320 -180.00
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 63,400
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 63,400
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 63,400
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 63,400
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 63,400
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,000
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 59,900
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,102
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 61,000
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 62,670
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 61,460
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 56,670
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 59,322
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 57,620
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 61,120
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,670
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,410
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,038
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,610
சோனித்பூர் தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 57,620
சோனித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

சோனித்பூர் : வெள்ளி வீதம்

02 டிசம்பர் 2023
77,840.00
+0.00
தேதி விலை மாற்றம்
01 டிசம்பர் 2023 77,840 +410.00
30 நவம்பர் 2023 77,430 +1,150.00
29 நவம்பர் 2023 76,280 +670.00
28 நவம்பர் 2023 75,610 +1,290.00
27 நவம்பர் 2023 74,320 +10.00
26 நவம்பர் 2023 74,310 +10.00
25 நவம்பர் 2023 74,300 +0.00
24 நவம்பர் 2023 74,300 +1,020.00
23 நவம்பர் 2023 73,280 +130.00
22 நவம்பர் 2023 73,150 -460.00
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 77,840
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 77,840
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 77,840
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 77,840
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (01 டிசம்பர்) 77,840
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 77,430
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 70,250
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 72,830
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 71,540
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 77,430
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : அதிக விலை 73,100
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : குறைந்த விலை 66,860
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : சராசரி விலை 70,744
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : திறக்கும் விலை (01 அக்டோபர்) 69,930
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - அக்டோபர் : இறுதி விலை (31 அக்டோபர்) 71,890
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,990
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 69,920
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,344
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,980
சோனித்பூர் வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (30 செப்டம்பர்) 69,920
சோனித்பூர் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை