கிர் சோம்நாத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிர் சோம்நாத் : தங்க வீதம்

23 ஜூலை 2024
72,660
-400.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 73,060 -250.00
21 ஜூலை 2024 73,310 +0.00
20 ஜூலை 2024 73,310 +10.00
19 ஜூலை 2024 73,300 -1,170.00
18 ஜூலை 2024 74,470 +70.00
17 ஜூலை 2024 74,400 -150.00
16 ஜூலை 2024 74,550 +800.00
15 ஜூலை 2024 73,750 +210.00
14 ஜூலை 2024 73,540 +0.00
13 ஜூலை 2024 73,540 +10.00
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 74,550
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 71,750
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,221
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 71,820
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 73,060
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,160
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 71,210
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,834
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 71,850
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 71,760
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - மே : அதிக விலை 74,690
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - மே : குறைந்த விலை 70,860
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - மே : சராசரி விலை 72,393
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 70,870
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 71,850
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 73,090
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 68,350
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 71,401
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 68,350
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 70,630
கிர் சோம்நாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிர் சோம்நாத் : வெள்ளி வீதம்

23 ஜூலை 2024
88,670.00
-600.00
தேதி விலை மாற்றம்
22 ஜூலை 2024 89,270 -550.00
21 ஜூலை 2024 89,820 +10.00
20 ஜூலை 2024 89,810 +10.00
19 ஜூலை 2024 89,800 -2,120.00
18 ஜூலை 2024 91,920 -170.00
17 ஜூலை 2024 92,090 -1,830.00
16 ஜூலை 2024 93,920 +1,160.00
15 ஜூலை 2024 92,760 -470.00
14 ஜூலை 2024 93,230 +10.00
13 ஜூலை 2024 93,220 +0.00
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 94,250
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 89,270
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 92,119
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 89,700
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (22 ஜூலை) 89,270
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 94,100
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 87,300
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 89,671
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 91,880
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 89,550
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - மே : அதிக விலை 96,420
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - மே : குறைந்த விலை 81,080
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - மே : சராசரி விலை 88,322
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - மே : திறக்கும் விலை (01 மே) 81,220
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - மே : இறுதி விலை (31 மே) 91,880
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : அதிக விலை 84,130
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : குறைந்த விலை 75,770
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : சராசரி விலை 81,868
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : திறக்கும் விலை (01 ஏப்ரல்) 75,770
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஏப்ரல் : இறுதி விலை (30 ஏப்ரல்) 80,930
கிர் சோம்நாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை