கிர் சோம்நாத், குஜராத் : தங்கம் & வெள்ளி விலை

கிர் சோம்நாத் : தங்க வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
57,310
+100.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 57,210 +220.00
06 பிப்ரவரி 2023 56,990 +400.00
05 பிப்ரவரி 2023 56,590 +0.00
04 பிப்ரவரி 2023 56,590 +10.00
03 பிப்ரவரி 2023 56,580 -1,250.00
02 பிப்ரவரி 2023 57,830 -70.00
01 பிப்ரவரி 2023 57,900 +720.00
31 ஜனவரி 2023 57,180 +110.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 +0.00
30 ஜனவரி 2023 57,070 -200.00
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 57,900
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 56,580
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 57,099
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 57,900
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 57,210
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 57,270
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 55,120
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 56,493
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 55,120
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 57,180
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 55,140
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 53,490
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 54,458
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 53,880
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 55,110
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 53,250
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 50,300
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 52,221
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 50,650
கிர் சோம்நாத் தங்க வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 52,910
கிர் சோம்நாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

கிர் சோம்நாத் : வெள்ளி வீதம்

08 பிப்ரவரி 2023
67,930.00
+380.00
தேதி விலை மாற்றம்
07 பிப்ரவரி 2023 67,550 -100.00
06 பிப்ரவரி 2023 67,650 -190.00
05 பிப்ரவரி 2023 67,840 +10.00
04 பிப்ரவரி 2023 67,830 +0.00
03 பிப்ரவரி 2023 67,830 -2,670.00
02 பிப்ரவரி 2023 70,500 +440.00
01 பிப்ரவரி 2023 70,060 +1,040.00
31 ஜனவரி 2023 69,020 +240.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +0.00
30 ஜனவரி 2023 68,780 +270.00
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : அதிக விலை 70,500
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : குறைந்த விலை 67,550
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : சராசரி விலை 68,466
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : திறக்கும் விலை (01 பிப்ரவரி) 70,060
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - பிப்ரவரி : இறுதி விலை (07 பிப்ரவரி) 67,550
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : அதிக விலை 69,960
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : குறைந்த விலை 68,080
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : சராசரி விலை 68,955
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : திறக்கும் விலை (01 ஜனவரி) 69,400
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - ஜனவரி : இறுதி விலை (31 ஜனவரி) 69,020
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : அதிக விலை 69,790
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : குறைந்த விலை 65,070
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : சராசரி விலை 67,954
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : திறக்கும் விலை (01 டிசம்பர்) 65,250
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - டிசம்பர் : இறுதி விலை (31 டிசம்பர்) 69,390
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : அதிக விலை 63,350
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : குறைந்த விலை 58,510
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : சராசரி விலை 61,399
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : திறக்கும் விலை (01 நவம்பர்) 59,040
கிர் சோம்நாத் வெள்ளி வீதம் - நவம்பர் : இறுதி விலை (30 நவம்பர்) 63,350
கிர் சோம்நாத் - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை