தானே, மகாராஷ்டிரா : தங்கம் & வெள்ளி விலை

தானே : தங்க வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
57,720
-150.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 57,870 -760.00
26 செப்டம்பர் 2023 58,630 -230.00
25 செப்டம்பர் 2023 58,860 -260.00
24 செப்டம்பர் 2023 59,120 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 59,120 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 59,110 +120.00
21 செப்டம்பர் 2023 58,990 -550.00
20 செப்டம்பர் 2023 59,540 +150.00
19 செப்டம்பர் 2023 59,390 +10.00
18 செப்டம்பர் 2023 59,380 +230.00
தானே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 59,540
தானே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 57,870
தானே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 59,084
தானே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 59,480
தானே தங்க வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 57,870
தானே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 59,530
தானே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 58,300
தானே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 58,955
தானே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 59,340
தானே தங்க வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 59,440
தானே தங்க வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 60,010
தானே தங்க வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 58,260
தானே தங்க வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 59,223
தானே தங்க வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 58,260
தானே தங்க வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 60,010
தானே தங்க வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 60,180
தானே தங்க வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 58,140
தானே தங்க வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 59,132
தானே தங்க வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 60,180
தானே தங்க வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 58,260
தானே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : தங்க விலை

தானே : வெள்ளி வீதம்

28 செப்டம்பர் 2023
70,520.00
+10.00
தேதி விலை மாற்றம்
27 செப்டம்பர் 2023 70,510 -1,150.00
26 செப்டம்பர் 2023 71,660 -340.00
25 செப்டம்பர் 2023 72,000 -1,210.00
24 செப்டம்பர் 2023 73,210 +0.00
23 செப்டம்பர் 2023 73,210 +10.00
22 செப்டம்பர் 2023 73,200 +250.00
21 செப்டம்பர் 2023 72,950 -140.00
20 செப்டம்பர் 2023 73,090 +670.00
19 செப்டம்பர் 2023 72,420 +0.00
18 செப்டம்பர் 2023 72,420 +430.00
தானே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : அதிக விலை 74,830
தானே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : குறைந்த விலை 70,510
தானே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : சராசரி விலை 72,433
தானே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : திறக்கும் விலை (01 செப்டம்பர்) 74,820
தானே வெள்ளி வீதம் - செப்டம்பர் : இறுதி விலை (27 செப்டம்பர்) 70,510
தானே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : அதிக விலை 75,400
தானே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : குறைந்த விலை 69,880
தானே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : சராசரி விலை 72,063
தானே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : திறக்கும் விலை (01 ஆகஸ்ட்) 74,050
தானே வெள்ளி வீதம் - ஆகஸ்ட் : இறுதி விலை (31 ஆகஸ்ட்) 75,400
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : அதிக விலை 76,410
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : குறைந்த விலை 69,910
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : சராசரி விலை 73,611
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : திறக்கும் விலை (01 ஜூலை) 69,910
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூலை : இறுதி விலை (31 ஜூலை) 75,490
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : அதிக விலை 73,970
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : குறைந்த விலை 68,290
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : சராசரி விலை 71,445
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : திறக்கும் விலை (01 ஜூன்) 72,700
தானே வெள்ளி வீதம் - ஜூன் : இறுதி விலை (30 ஜூன்) 69,910
தானே - அருகிலுள்ள அனைத்து நகரங்களும் : வெள்ளி விலை